Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1.Unntak

§ 4-1.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det.

§ 4-2.Ikrafttredelse

§ 4-2.Ikrafttredelse

1. Forskriften trer i kraft 16. juni 2019.

§ 4-1.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det.