Forordninger

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37n (forordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet rullende materiell - godsvogner i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF), som endret ved forordning (EU) nr. 1236/2013, forordning (EU) 2015/924, forordning (EU) 2019/776 og forordning (EU) 2020/387, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 skal leses med følgende tilpasning: I punkt 7.4 i vedlegget til forordningen skal ordene «og Norge» tilføyes etter «Sverige» og ordene «og norske» etter «svenske».

§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn eller den Statens jernbanetilsyn utpeker gjennomfører verifisering av samsvar med nasjonale regler som nevnt i artikkel 4 og 5 i forordningen.

§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft straks. Fra sammen tidspunkt oppheves følgende forskrifter:
  • -
    Forskrift 23. mai 2011 nr. 539 om gjennomføring av vedtak 2006/861/EF av 28. juli 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet rullende materiell - godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-rullende materiell - godsvogner).