Forordning (EU) nr. 1299/2014

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37o (forordning (EU) nr. 1299/2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne for delsystemet infrastruktur i den europeiske unions jernbanesystem, som endret av forordning (EU) 2019/776) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Etter nr. 7.7.19.11 i vedlegget tilføyes følgende:
7.7.20.Særlige egenskaper ved det norske nettverket
7.7.20.1.Avstand mellom spormidt og plattformkant (4.2.9.3)
P-tilfeller
Som fastsatt i punkt 4.2.9.3 nr. 1 skal avstanden mellom spormidten og plattformkanten parallelt med kjøreflaten (bq ), som definert i avsnitt 13 i EN 15273-3:2013, beregnes med følgende verdier for tillatt ekstra overheng (Skin ):
a)på innsiden av kurven: Skin = 40,5/R,
b)på utsiden av kurven: Skin = 31,5/R.

§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet etter denne forskriften.

§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves følgende andre forskrifter:
  1. b.
    Forskrift 5. desember 2008 nr. 1311 om gjennomføring av vedtak 2008/217/EF av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TSI-infrastruktur-høyhastighet).