Forordninger

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37pa forordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøy og kjøretøytyper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797, som endret ved forordning (EU) 2020/781, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) 2018/545 skal leses med følgende tilpasninger:
  1. a.
    I artikkel 8 nr. 1, etter ordene «alle de offisielle språkene i Unionen», tilføyes ordene «islandsk og norsk».
  2. b.
    I artikkel 10 nr. 1 bokstav a, etter ordene «et av de offisielle språkene i Unionen», tilføyes ordene «islandsk eller norsk».

§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet i denne forskriften. Statens jernbanetilsyn er godkjennende enhet i de tilfellene hvor søker har bedt om det etter samtrafikkforskriften § 6-2.

§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar forordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018, som endret av forordning (EU) 2020/781, inn i EØS-avtalen trer i kraft.1