Forordninger

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ib forordning (EU) 2017/6 av 5. januar 2017 om den europeiske gjennomføringsplanen for det europeiske systemet for styring av jernbanetrafikk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Bane NOR SF er infrastrukturforvalter for jernbane i denne forskriften.

§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar forordning (EU) 2017/6 av 5. januar 2017 inn i EØS-avtalen trer i kraft.1