Forordninger

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37aj forordning (EU) 2015/171 av 14. februar 2015 om visse aspekter ved fremgangsmåten for utstedelse av lisenser til jernbaneforetak gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.

§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar forordning (EU) 2015/171 av 14. februar 2015 inn i EØS-avtalen trer i kraft.1