Forordninger

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ag, 37dh og 37dn (forordning 1301/2014/EU, som endret av forordning (EU) 2018/868 og forordning (EU) 2019/776) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-ENE) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) nr. 1301/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
 1. a.
  Etter vedleggets nr. 7.4.2.11.1 tilføyes følgende:
7.4.2.12
Særtrekk ved det norske nettet
7.4.2.12.1
Vurdering av gjennomsnittlig nyttespenning (6.2.4.1)
P-tilfeller
Som alternativ til vurdering av gjennomsnittlig nyttespenning i samsvar med punkt 15.4 i EN 50388:2012 kan strømforsyningens ytelse også vurderes ved:
 • -
  En sammenlikning med en referanse der strømforsyningsløsningen har vært benyttet til liknende eller mer krevende togtrafikk. Referansen skal ha en liknende eller større
  • -
   avstand til den spenningsregulerte samleskinnen (stasjon med frekvensomformer)
  • -
   impedans i kjøreledningsystemet.
 • -
  Et grovt anslag over Umean useful i enkle tilfeller som fører til økt ekstra kapasitet for framtidige trafikketterspørsel.

§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.

§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft 19. juni 2015.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. juli 2012 nr. 759 om gjennomføring av TSI energi på det nasjonale jernbanenettet for konvensjonelle tog og forskrift 17. mars 2009 nr. 325 om gjennomføring av vedtak 2008/284/EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI-ENERGI-HS).