Kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ma (forordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014) om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM), som endret ved forordning (EU) 2019/772, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.

§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. mai 2011 nr. 540 om gjennomføring av vedtak 2008/164/EF av 21. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende «personer med nedsatt bevegelighet» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (TSI-personer med nedsatt bevegelighet).