Vedtak 2009/460/EF

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eb (vedtak 2009/460/EF) om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.

§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft straks.