Forordning (EU) nr. 402/2013

§ 1.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 402/2013

§ 1.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 402/2013

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ej (forordning (EU) nr. 402/2013) med de endringer som følger av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1136 (Felles sikkerhetsmetode for risikoevalueringer (CSM RA)) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Krav til akkreditering eller godkjenning

§ 2.Krav til akkreditering eller godkjenning

Assesserende enhet (vurderingsorgan) nevnt i forordning (EU) nr. 402/2013 artikkel 6, jf. artikkel 7, skal:
  1. a.
    være akkreditert av Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA), eller
  2. b.
    være godkjent av Statens jernbanetilsyn. Statens jernbanetilsyn godkjenner en slik assesserende enhet hos et jernbaneforetak eller infrastrukturforvalter iht. artikkel 9. pkt. 1b ved å vurdere og føre tilsyn med sikkerhetsstyringssystemet, jf. artikkel 10 pkt. 2.

§ 3.Ikrafttredelse

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 21. mai 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. mars 2010 nr. 401 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 om innføring av felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger i henhold til artikkel 6. pkt. 3a i direktiv 2004/49/EF (forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger).