Elektrisk utstyr tilkoplet lavspenningsanlegg

§ 36.Anlegg og tilkobling

§ 36.Anlegg og tilkobling

Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkoples et anlegg skal når det er installert og vedlikeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger og brukes i henhold til sitt formål, ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom.

§ 37.Egenskaper

§ 37.Egenskaper

Alt elektrisk utstyr og materiell som inngår i eller skal tilkobles et anlegg skal
  • -
    ha slike egenskaper at det er tilpasset anleggets formål og funksjon og
  • -
    være tilpasset de ytre påvirkninger som kan påregnes fra omgivelsene.
Dersom en utstyrsenhet ikke er utført slik at den vil tåle påkjenningene i det aktuelle miljøet, kan den likevel brukes dersom den i det ferdige anlegget får en egnet og tilstrekkelig tilleggsbeskyttelse.

§ 38.Tilkobling med bevegelige ledninger

§ 38.Tilkobling med bevegelige ledninger

Bevegelig ledning med jordleder skal ha jordingsplugg. Bevegelig ledning uten jordleder skal ha plugg uten jordingskontakt.
Bevegelig ledning for utstyr klasse II skal ikke ha jordleder, men kan ha jordingsplugg.
Bevegelig ledning skal være tilkoblet i det rom hvor tilhørende utstyr benyttes. Dette gjelder ikke utstyr beregnet for å flyttes under bruk.
Overgang fra fast forlagt kabel til bevegelig ledning for flyttbart utstyr skal i alminnelighet foregå ved stikkontakt og plugg. Er stikkontakttilkobling ikke hensiktsmessig, kan utstyr med bevegelig ledning tilkobles i boks med strekkavlastning.