Kapittel IV. Planlegging og utførelse

§ 16.Planlegging og vurdering av risiko

§ 16.Planlegging og vurdering av risiko

Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.

§ 17.Tilgjengelighet for vedlikehold

§ 17.Tilgjengelighet for vedlikehold

Anlegget skal være planlagt og utført slik at
 • -
  det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving,
 • -
  det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter,
 • -
  og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet.

§ 18.Fordelingssystem

§ 18.Fordelingssystem

Anlegget skal planlegges og utføres slik at det fordelingssystem som benyttes for hele eller deler av anlegget sammen med de sikkerhetstiltak som er påkrevd for de ulike fordelingssystemene, ikke medfører
 • -
  farlig strømgjennomgang,
 • -
  for høye temperaturer som kan føre til forbrenning, brann eller andre skadelige virkninger,
 • -
  avbrudd som kan medføre fare for mennesker, husdyr eller eiendom,
 • -
  skadelig påvirkning av andre deler av anlegget eller utstyr i eller tilkoplet dette.

§ 19.Jordingsanlegg

§ 19.Jordingsanlegg

Ved planlegging og utførelse av anlegg skal det påses at jordingssystemet er tilpasset det fordelingssystemet som er valgt for hele eller deler av anlegget, slik at det ikke oppstår farlig strømgjennomgang eller for høye temperaturer som kan føre til forbrenning eller brann.