Kapittel III. Dokumentasjon, informasjon og melding

§ 12.Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon

§ 12.Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon

Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.
Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V.
Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.
Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget.
Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene.

§ 13.Oppbevaring av dokumentasjon

§ 13.Oppbevaring av dokumentasjon

Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i § 12.
Enhver som i henhold til § 12 er pålagt å utstede samsvarserklæring skal oppbevare kopi av erklæringen i minst fem år regnet fra den dag erklæringen om samsvar er datert.

§ 14.Melding

§ 14.Melding

Før utførelse og endring av elektriske anlegg påbegynnes skal det sendes melding til sentral tilsynsmyndighet eller den de bemyndiger. For mindre endringer kreves det ikke melding.
Meldingen skal minst inneholde:
 • -
  eiers/byggherres navn og adresse samt adressen for anlegget,
 • -
  forventet effektforbruk,
 • -
  bruksområde for anlegget,
 • -
  navn på installatør,
 • -
  grensesnitt mellom utførende ved eventuelle delte entrepriser og
 • -
  antatt tidspunkt for ferdigstillelse.
Unntatt fra melding er følgende anlegg, såfremt de ikke er plassert i eksplosjonsfarlig område:
 • -
  Anlegg med nominell spenning ikke høyere enn 50 V vekselspenning og 120 V likespenning.
 • -
  Anlegg i campingvogner, campingbiler o.l.
 • -
  Strømaggregater med ytelser høyst 10 kVA.

§ 15.Melding av ulykker/uhell

§ 15.Melding av ulykker/uhell

Personskader eller skader på anlegg eller eiendom som er forårsaket av elektrisitet, skal i hvert enkelt tilfelle meldes snarest mulig til sentral tilsynsmyndighet.