Kapittel II. Administrative bestemmelser

§ 7.Tilsyn

§ 7.Tilsyn

Sentral tilsynsmyndighet eller den sentral tilsynsmyndighet bemyndiger, fører tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift.

§ 8.Klageadgang

§ 8.Klageadgang

Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak fattet av organ underlagt sentral tilsynsmyndighet.
Departementet er klageinstans for vedtak fattet av sentral tilsynsmyndighet.

§ 9.Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

§ 9.Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.
Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av anlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav.
Den som utfører eller endrer anlegg er ansvarlig for at det blir sendt melding som omtalt i § 14.

§ 10.Oppfyllelse av sikkerhetskrav

§ 10.Oppfyllelse av sikkerhetskrav

Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.
I veiledningen til forskriften er det angitt normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles.
Kombinasjoner av deler av normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå.

§ 11.Dispensasjon

§ 11.Dispensasjon

Sentral tilsynsmyndighet kan gi skriftlig dispensasjon fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det.