Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg.

§ 2.Virkeområde

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg, herunder lavspenningsanlegg for hoved-, reserve- og nødstrømsforsyning. Forskriften gjelder også for bruk av elektrisk utstyr, inkludert høyspenningsutstyr, tilkoblet lavspenningsanlegg.
Forskriften gjelder ikke for:
 • -
  elektriske forsyningsanlegg omfattende elektriske anlegg for produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi samt visse elektriske anlegg i kraft og transformatorstasjoner samt høyspenningsanlegg i industribedrifter og lignende,
 • -
  elektriske anlegg ombord i skip og sjøredskaper, herunder flyttbare boreplattformer og lignende,
 • -
  elektriske anlegg på innretninger som brukes til undersøkelse og leteboring i petroleumsvirksomheten,
 • -
  elektriske anlegg i luftfartøyer, eller
 • -
  elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer.

§ 3.Definisjoner

§ 3.Definisjoner

Elektrisk lavspenningsanlegg
Anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1.000 V vekselspenning eller 1.500 V likespenning.

§ 4.Tvangsmidler

§ 4.Tvangsmidler

Finner sentral tilsynsmyndighet at elektrisk anlegg som er undergitt tilsyn ikke utføres på
 • -
  forsvarlig måte eller
 • -
  i samsvar med forskriften eller
 • -
  er mangelfullt vedlikeholdt eller
 • -
  for øvrig er i slik stand at den etter sentral tilsynsmyndighets mening frembyr fare for menneskeliv, husdyr eller for skade på eiendom,

kan sentral tilsynsmyndighet iverksette slike tiltak som nevnt i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 6 og § 7.

§ 5.Straffebestemmelse

§ 5.Straffebestemmelse

Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av denne straffes i henhold til lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 14.

§ 6.Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter. Overgangsbestemmelser

§ 6.Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter. Overgangsbestemmelser

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999.
Lavspenningsanlegg kan likevel prosjekteres etter de tekniske bestemmelsene i forskrift for elektriske bygningsinstallasjoner m.m. fram til 1. juli 1999.