Sjette del: Avsluttende bestemmelser

§ 10-1.Tilsyn

§ 10-1.Tilsyn

Tilsynsmyndigheten eller den tilsynsmyndigheten bemyndiger fører tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften blir overholdt.

§ 10-2.Vedtak

§ 10-2.Vedtak

Tilsynsmyndigheten eller den tilsynsmyndigheten bemyndiger, gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak, som er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften.

§ 10-3.Klage

§ 10-3.Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 10-4.Straffebestemmelse

§ 10-4.Straffebestemmelse

Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes etter lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 14.

§ 10-5.Reaksjonsmidler ved overtredelse

§ 10-5.Reaksjonsmidler ved overtredelse

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene om pålegg, tvangsmulkt, forelegg, stansing og andre reaksjonsmidler som nevnt i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

§ 10-6.Anlegg som ikke har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå

§ 10-6.Anlegg som ikke har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå

Tilsynsmyndigheten kan iverksette slike tiltak som nevnt i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, overfor anlegg som viser seg å ikke gi et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, selv om de er utført etter akseptert norm dersom normen over tid har vist seg ikke å oppfylle sikkerhetskravene.

§ 10-7.Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter

§ 10-7.Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

§ 10-8.Overgangsbestemmelser

§ 10-8.Overgangsbestemmelser

«Tiltak ved isolasjonsfeil» § 4-3 gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2009.
«Elektriske installasjoner i master» § 4-6 gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2016.

Kapittel 10. Tilsyn, klage, straff mv.

§ 10-1.Tilsyn

Tilsynsmyndigheten eller den tilsynsmyndigheten bemyndiger fører tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften blir overholdt.

§ 10-2.Vedtak

Tilsynsmyndigheten eller den tilsynsmyndigheten bemyndiger, gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak, som er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften.

§ 10-3.Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 10-4.Straffebestemmelse

Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes etter lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 14.

§ 10-5.Reaksjonsmidler ved overtredelse

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene om pålegg, tvangsmulkt, forelegg, stansing og andre reaksjonsmidler som nevnt i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

§ 10-6.Anlegg som ikke har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå

Tilsynsmyndigheten kan iverksette slike tiltak som nevnt i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, overfor anlegg som viser seg å ikke gi et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, selv om de er utført etter akseptert norm dersom normen over tid har vist seg ikke å oppfylle sikkerhetskravene.

§ 10-7.Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

§ 10-8.Overgangsbestemmelser

«Tiltak ved isolasjonsfeil» § 4-3 gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2009.
«Elektriske installasjoner i master» § 4-6 gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2016.