§ 8-4.Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget

§ 8-4.Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget

Kontaktledningsanlegget skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene eller hindere for å unngå fare for personer og for materielle verdier.
Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale for sikker drift.