Kapittel 7. Lavspenningsluftlinjer

§ 7-1.Virkeområde

§ 7-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for mekanisk dimensjonering, isolasjon og avstander ved utførelse av lavspenningsluftlinjer med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. For øvrig henvises til kapittel om elektriske installasjoner.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
 • -
  kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg for sporvei og t-bane og lignende
 • -
  transformatorinstallasjoner og bryterinstallasjoner.

§ 7-2.Mekanisk dimensjonering

§ 7-2.Mekanisk dimensjonering

Lavspenningsluftlinjer skal dimensjoneres for å tåle de påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger de kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

§ 7-3.Isolasjon

§ 7-3.Isolasjon

Ledere uten isolasjonsbelegg og uisolert materiell er normalt ikke tillatt i ledningsanlegg.

§ 7-4.Avstander, kryssinger og nærføringer

§ 7-4.Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og for materielle verdier.
Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag og for å unngå fare ved kryssinger og nærføringer.

§ 7-5.Fellesføringer

§ 7-5.Fellesføringer

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

§ 7-6.Jordingssystem

§ 7-6.Jordingssystem

Beskyttelsesjording av lavspennings luftlinjer skal utføres i henhold til krav til jordingssystem for lavspenningsinstallasjoner, § 5-5.

§ 7-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for mekanisk dimensjonering, isolasjon og avstander ved utførelse av lavspenningsluftlinjer med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. For øvrig henvises til kapittel om elektriske installasjoner.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
 • -
  kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg for sporvei og t-bane og lignende
 • -
  transformatorinstallasjoner og bryterinstallasjoner.

§ 7-2.Mekanisk dimensjonering

Lavspenningsluftlinjer skal dimensjoneres for å tåle de påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger de kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

§ 7-3.Isolasjon

Ledere uten isolasjonsbelegg og uisolert materiell er normalt ikke tillatt i ledningsanlegg.

§ 7-4.Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og for materielle verdier.
Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag og for å unngå fare ved kryssinger og nærføringer.

§ 7-5.Fellesføringer

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

§ 7-6.Jordingssystem

Beskyttelsesjording av lavspennings luftlinjer skal utføres i henhold til krav til jordingssystem for lavspenningsinstallasjoner, § 5-5.