§ 1-5.Definisjoner

§ 1-5.Definisjoner

Berøringsspenning (UT ): del av potensialstigning ved jordfeil som kan påvirke en person ved at strømmen går gjennom kroppen fra hand til fot (horisontal avstand en meter fra utsatt del).
Elektrisk sjokk (elektrisk støt): Virkning på kroppen som følge av elektrisk strøm gjennom et menneske eller dyr.
Høyspenningsinstallasjon: anlegg med nominell spenning høyere enn 1000 V vekselspenning eller høyre enn 1500 V likespenning.
Jord: det ledende jordsmonn hvis elektriske potensial pr. definisjon overalt blir betraktet lik null.
Jordfeilstrøm: strøm som går fra faseleder til jord eller jordede deler på feilstedet.
For enpolet jordfeil er dette:
  • -
    i system med isolert nøytralpunkt den kapasitive jordfeilstrømmen IC
  • -
    i spolejorede system den resterende jordfeilstrømmen IRes
  • -
    i system med lavimpedansjording kortslutningstrømmen, fase til jord I″kl
Jording: alle metoder og tiltak som gir en god ledende forbindelse til jord.
Kabel: en isolert leder, eller flere fra hverandre isolerte ledere, omgitt av en eller flere felles beskyttende kapper.
Kontaktledningsanlegg: komplette system som inngår i kraftmating til traksjonsmateriell som ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere, jordinger etc.
Lavspenningsinstallasjon: elektrisk anlegg for nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning eller opp til og med 1500 V likespenning.
Ledning: en eller flere ledere; eller en eller flere isolerte ledere; eller en eller flere kabler; med felles anvendelse i en elektrisk installasjon, et apparat eller annen konstruksjon.
Luftlinje: hele systemet av master, ledninger, isolatorer, barduner mv. Synonymt med luftledning.
Nettstasjon: fordelingstransformator med tilhørende anlegg for forsyning til sluttbruker.
Nominell verdi: verdi for en størrelse som benyttes til å identifisere en komponent, innretning, utstyr eller system.
Returtid: middel intervall mellom påfølgende gjentagelser av klimatisk definerte størrelser.
Sugetransformator: en strømtransformator med omsetningsforhold 1:1 med en vikling for kontaktledningsstrømmen og en vikling for returstrømmen. En transformator som reduserer vagabonderende strømmer i og utenfor jernbaneanlegget.
Teleanlegg (telenett): Anlegg for overføring av elektronisk kommunikasjon med tilhørende infrastruktur, utstyr og installasjoner.
Uisolert del: anleggsdel som ikke har slik isolasjon, kapsling eller skjerm at den kan betraktes som berøringssikker.