§ 6-5 a.Frekvenshamstring

§ 6-5 a.Frekvenshamstring

Innehaver av tillatelse til bruk av frekvenser skal utnytte tildelte frekvensressurser effektivt og på en slik måte at det ikke er til skade for konkurransen.
Myndigheten kan gi pålegg om tilbakekall, salg eller utleie av frekvenser for å hindre konkurranseskadelig virkning.
Myndigheten kan gi forskrifter om frekvenshamstring.