§ 11-7.Omgjøring

§ 11-7.Omgjøring

Departementet kan omgjøre vedtak fattet av Post- og teletilsynet1 i samsvar med forvaltningsloven § 35 første ledd.
Departementet kan, med unntak for saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning, jf. tredje ledd, omgjøre vedtak i samsvar med forvaltningsloven § 35 tredje og femte ledd.
I saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning kan Kongen i statsråd omgjøre vedtak i samsvar med forvaltningsloven § 35 tredje og femte ledd.