§ 10-13.Overtredelsesgebyr

§ 10-13.Overtredelsesgebyr

Myndigheten kan pålegge en fysisk person eller et foretak overtredelsesgebyr dersom personen, foretaket eller noen som handler på vegne av foretaket forsettlig eller uaktsomt:
  1. 4.
    overtrer beslutning fastsatt med hjemmel i § 10-3
  2. 5.
    gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til myndigheten eller
  3. 6.
    medvirker til overtredelser som nevnt i nr. 1 til 5.
Ved fastsettelse av overtredelsesgebyrets størrelse skal det særlig legges vekt på overtredelsens grovhet, overtredelsens varighet, utvist skyld og foretakets omsetning. Overtredelsesgebyr forfaller til betaling to måneder etter vedtaksdato. Vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom det anlegges søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes tvangskraften. Retten kan prøve alle sider av saken.
Adgangen til å pålegge overtredelsesgebyr foreldes etter fem år. Fristen avbrytes når myndigheten meddeler en fysisk person eller et foretak at vedkommende er mistenkt for overtredelse av loven eller vedtak fastsatt med hjemmel i loven.
Myndigheten kan gi forskrifter om utmåling av overtredelsesgebyr.