§ 10-11.Ugyldighet

§ 10-11.Ugyldighet

Avtale i strid med denne lov eller med vedtak etter loven er ugyldig mellom partene.
Ugyldigheten rekker bare så langt plikter etter denne lov er overtrådt, med mindre det etter avtaleloven § 36 vil være urimelig å gjøre resten av avtalen gjeldende.