§ 5-3.Spesielle samfunnspålagte oppgaver

§ 5-3.Spesielle samfunnspålagte oppgaver

Myndigheten kan inngå avtale med eller ved pålegg utpeke, en eller flere tilbydere av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste for å sikre tilbud av følgende spesielle samfunnspålagte oppgaver:
  1. 1.
    ytelser til nød- og sikkerhetstjenesten (kystradioen) til dekning av de oppgaver innen kystradioens dekningsområde som Norge har påtatt seg gjennom internasjonale overenskomster
  2. 2.
    ytelser vedrørende Svalbard.
Merkostnader ved avtaler eller pålegg etter denne paragrafen skal dekkes av staten.
Myndigheten kan gi forskrifter om spesielle samfunnspålagte oppgaver etter første ledd.