Kapittel 5. Leveringspliktige tjenester og spesielle samfunnspålagte oppgaver

§ 5-1.Leveringspliktige tjenester

§ 5-1.Leveringspliktige tjenester

Myndigheten kan inngå avtale med eller ved pålegg utpeke, en eller flere tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester for å sikre tilbud av følgende leveringspliktige tjenester:
 1. 1.
  tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett over hele landet
 2. 2.
  offentlige betalingstelefoner og andre tilgangspunkter til offentlig telefontjeneste
 3. 3.
  nummeropplysningstjeneste
 4. 4.
  telefonkatalog
 5. 5.
  særlige tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov.
Myndigheten kan stille nærmere krav til innhold i pliktene etter første ledd, blant annet om priser til sluttbrukere, geografisk enhetspris, kvalitetskrav til tjenestene, måling av kvalitet og informasjon.
Myndigheten kan gi forskrifter om leveringspliktige tjenester.

§ 5-2.Finansiering av leveringspliktige tjenester

§ 5-2.Finansiering av leveringspliktige tjenester

Når tilbyder etter § 5-1 påføres en urimelig byrde ved å tilby leveringspliktig tjeneste og tilbyder anmoder om det, kan kostnadene dekkes av et finansieringsfond. Tilbyderen må sammen med kravet om kostnadsdekning legge frem en beregning over nettokostnadene knyttet til de leveringspliktige tjenestene.
Myndigheten kan pålegge tilbyder å bidra til finansiering av et finansieringsfond. Anbudskonkurranse skal avholdes dersom leveringspliktig tjeneste finansieres gjennom et finansieringsfond.
Myndigheten kan gi forskrifter om beregning av kostnader ved å tilby leveringspliktig tjeneste, finansieringsfond og plikt for tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste til å bidra til finansieringsfond eller på annen måte dele kostnadene ved å tilby leveringspliktige tjenester.

§ 5-3.Spesielle samfunnspålagte oppgaver

§ 5-3.Spesielle samfunnspålagte oppgaver

Myndigheten kan inngå avtale med eller ved pålegg utpeke, en eller flere tilbydere av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste for å sikre tilbud av følgende spesielle samfunnspålagte oppgaver:
 1. 1.
  ytelser til nød- og sikkerhetstjenesten (kystradioen) til dekning av de oppgaver innen kystradioens dekningsområde som Norge har påtatt seg gjennom internasjonale overenskomster
 2. 2.
  ytelser vedrørende Svalbard.
Merkostnader ved avtaler eller pålegg etter denne paragrafen skal dekkes av staten.
Myndigheten kan gi forskrifter om spesielle samfunnspålagte oppgaver etter første ledd.

§ 5-4.Avhendelse av aksessnettet

§ 5-4.Avhendelse av aksessnettet

Tilbyder med leveringsplikt etter § 5-1 første ledd skal informere myndigheten dersom tilbyder planlegger å overføre rådigheten over hele eller vesentlige deler av sitt aksessnett til annet eierskap. Tilbyder skal også informere myndigheten om endringer i slike planer og om det endelige resultatet av prosessen.
Varsel om planlagt overføring etter første ledd skal gis på et tidspunkt som gir myndigheten mulighet til å vurdere konsekvensen av den planlagte avhendelsen for tjenester etter § 5-1 første ledd nr. 1.