§ 12-4.Straff

§ 12-4.Straff

Med bøter eller fengsel inntil seks måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt:
  1. 4.
    gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til myndigheten, jf. § 10-3.
Hvis hensikten med å overtre § 2-9 er å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, eller gjerningspersonen i slik hensikt på annen måte utnytter opplysninger som er omfattet av taushetsplikten, kan fengsel i inntil tre år anvendes.