§ 10-2.Instruksjonsadgang

§ 10-2.Instruksjonsadgang

Departementet kan pålegge Post- og teletilsynet1 å behandle saker innenfor lovens virkeområde.
Post- og teletilsynet1 kan ikke instrueres, verken generelt eller vedrørende den enkelte sak, ved behandling av saker etter §§ 3-1 til 3-5, §§ 4-1 til 4-10 og §§ 11-1 til 11-3.