§ 41.Klage

§ 41.Klage

Departementet er klageinstans for vedtak truffet av eller på vegne av sentral tilsynsmyndighet eller av andre offentlige organer i medhold av § 31.
Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret eller statsforvalteren. For andre vedtak truffet av kommunen gjelder forvaltningsloven § 28 annet ledd.