§ 29.Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid

§ 29.Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid

Kommunen skal betale
 1. a.
  erstatning for skade på personer som har blitt pålagt å delta i brannvesenets rednings- og slokkearbeid. Lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring gjelder tilsvarende
 2. b.
  erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for pålagt deltakelse i rednings- og slokkearbeidet
 3. c.
  erstatning for skade på eiendom eller materielle verdier som følge av inngrep eller rekvisisjon etter loven
 4. d.
  erstatning for rekvirert materiell.
Eier av objekter og eiendommer som rednings- og slokkeinnsatsen har rettet seg mot og andre som har særlig tilknytning til objektet kan ikke kreve erstatning som nevnt i første ledd.
Departementet kan fastsette forskrifter om erstatning etter denne bestemmelsen.