§ 25.Arbeidstakeres plikt til å fremme sikkerheten

§ 25.Arbeidstakeres plikt til å fremme sikkerheten

Arbeidstakere skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser i lover, forskrifter og interne prosedyrer for å forebygge branner, eksplosjoner og andre ulykker, og aktivt medvirke til å fremme sikkerheten i virksomheten.
Departementet kan fastsette forskrifter om arbeidstakeres plikter etter denne bestemmelsen.