§ 12.Fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner

§ 12.Fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner

Leder av brannvesenet
 1. a.
  har ledelsen av brannbekjempelsen,
 2. b.
  har skadestedsledelsen ved andre ulykkessituasjoner inntil ledelsen overtas av politiet,
 3. c.
  har ordensmyndighet inntil politiet kommer til stedet,
 4. d.
  kan rekvirere eiendom, bygninger, materiell og personell innenfor rammen av § 5 fjerde ledd,
 5. e.
  kan pålegge eier eller bruker av eiendom som har vært utsatt for brann, eksplosjon eller annen ulykke å sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak.
Fullmaktene i første ledd gjelder tilsvarende for den som i lederens sted har innsatsledelsen på brann- eller ulykkesstedet.
Departementet kan gi forskrifter om fullmakter og plikter for leder av brannvesenet ved brann, eksplosjon og andre ulykker.