Kapittel 6. Gebyr, kompensasjon og erstatning m.m.

§ 28.Gebyr m.m.

§ 28.Gebyr m.m.

Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene forbundet med gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne loven.
Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Om renteplikt ved for sen betaling av avgift eller gebyr ilagt i medhold av forskrift etter første og annet ledd gjelder lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende.
Krav på avgift eller gebyr etter paragrafen her er tvangsgrunnlag for utlegg, og kan innkreves av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.

§ 29.Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid

§ 29.Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid

Kommunen skal betale
 1. a.
  erstatning for skade på personer som har blitt pålagt å delta i brannvesenets rednings- og slokkearbeid. Lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring gjelder tilsvarende
 2. b.
  erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for pålagt deltakelse i rednings- og slokkearbeidet
 3. c.
  erstatning for skade på eiendom eller materielle verdier som følge av inngrep eller rekvisisjon etter loven
 4. d.
  erstatning for rekvirert materiell.
Eier av objekter og eiendommer som rednings- og slokkeinnsatsen har rettet seg mot og andre som har særlig tilknytning til objektet kan ikke kreve erstatning som nevnt i første ledd.
Departementet kan fastsette forskrifter om erstatning etter denne bestemmelsen.

§ 30.Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner

§ 30.Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner

En kommune som mottar bistand fra en annen kommunes brannvesen skal yte kompensasjon for bistanden med mindre det er inngått særskilt avtale om annet.
Omfatter en brann, eksplosjon eller annen ulykke områder i to eller flere kommuner, skal de utgiftene som påløper dekkes av kommunene i fellesskap.
Statsforvalteren fastsetter kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner for ethvert mellomværende med grunnlag i denne loven dersom kommunene ikke selv kommer til enighet.
Departementet fastsetter kompensasjonen eller utgiftsfordelingen dersom kommunene ligger i forskjellige fylker og statsforvalterne ikke kommer til enighet.