§ 11.Brannvesenets oppgaver

§ 11.Brannvesenets oppgaver

Brannvesenet skal:
 1. a.
  gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
 2. b.
  gjennomføre brannforebyggende tilsyn
 3. c.
  gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
 4. d.
  utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
 5. e.
  være innsatsstyrke ved brann
 6. f.
  være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
 7. g.
  etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen
 8. h.
  sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd.
Departementet kan gi forskrifter om brannvesenets oppgaver.