§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37h (forordning (EF) nr. 62/2006, forordning (EU) nr. 328/2012 og forordning (EU) nr. 280/2013) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.