§ 2-1. Overordnet ansvar for sikring

§ 2-1. Overordnet ansvar for sikring

Jernbanevirksomheten har ansvaret for sikker drift for brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for sin del av jernbanesystemet.

Med sikker drift menes her drift som er sikker når det gjelder tilsiktede uønskede handlinger, se §§ 1-1 og 1-2.

Virksomhetens ansvar er avgrenset til konsekvenser av egen drift. Dette omfatter ansvaret for forebygging og begrensning av tilsiktede uønskede handlinger overfor brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for den enkelte jernbanevirksomhet. I dette arbeidet må virksomheten være bevisst på å kartlegge egne avhengigheter, påvirkning på tredjeparter og viktige samfunnsinteresser, som virksomheten med rimelighet kan tenkes å ha.

Sikringsforskriften regulerer ikke virksomhetens ansvar for nasjonale sikkerhetsinteresser eller andres krisesituasjoner. Dette må skje innenfor rammen av andre lover eller forskrifter som f.eks. sikkerhetsloven eller jernbaneloven § 6b og forskrift om nasjonal beredskap.