§ 3. Myndighet

§ 3. Myndighet

Statens jernbanetilsyn får den myndighet som tilligger departementet til bl.a. å godkjenne rullende materiell og infrastruktur mv. i henhold til jernbaneloven § 4 og § 5.
Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å ta i bruk strukturelle delsystemer etter § 13 og kjøretøy etter kap. V.
Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra å anvende TSIer etter § 8.
Statens jernbanetilsyn er meldermyndighet og utpeker samsvarsvurderingsorganer i henhold til kapittel VI.
Statens jernbanetilsyn skal føre jevnlig tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift og i forskrifter og enkeltvedtak gitt i medhold av denne, blir overholdt.