§ 2. Virkeområde mv.

§ 2. Virkeområde mv.

Forskriften gjelder for jernbanereiser og jernbanetjenester på det nasjonale jernbanenettet.
Forskriften er ikke til hinder for at jernbaneforetak kan tilby passasjerer kontraktsmessige vilkår som er mer gunstige enn de som er fastsatt i denne forskriften.