§ 1. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1371/2007 i norsk rett

§ 1. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1371/2007 i norsk rett

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42h (forordning (EF) nr. 1371/2007) om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.