9. Personalutstyr, grensesnitt og miljø

9.1Utforming av førerhus
9.1.1Innvendig utforming
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.4 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 13272, EN 16186, EN 14033, EN 16116, UIC 617, og UIC 651.
9.1.2Tilgang til førerhuset
9.1.2.1Inngang, utgang og dører
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.2.1 gjelder tilsvarende for nyere kjøretøy.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 14752, UIC 646 og UIC 651.
9.1.2.2Nødutganger fra førerhuset
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.2.2 og TSI SRT punkt 4.2.3.4.2 gjelder tilsvarende for nyere kjøretøy.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 14752 og UIC 651.
9.1.3Frontrute i førerhus
9.1.3.1Mekaniske egenskaper
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.2.1 gjelder tilsvarende for nyere kjøretøy.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 651, UIC 617 og EN 15152.
9.1.3.2Optiske egenskaper
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.2.2 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 651, UIC 617 og EN 15152.
9.1.3.3Utstyr knyttet til frontrute
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.2.3 gjelder tilsvarende.
9.1.3.4Sikt framover/synsfelt
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.3.1 og TSI CCS 4.2.15 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 525 og EN 15152.
9.1.4Kontrollpanelets ergonomi
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.6 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC651.
9.1.5Førersete
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.5 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC651.
9.2Helse og sikkerhet
9.2.1Miljøforhold
9.2.1.1Oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg i førerhus
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.7 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 14813 og EN 13129.
9.2.1.2Støy i førerhus
Det gjelder krav til støygrenser i henhold til forskrift 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier, men tillatelse til ibruktaking etter forskriften her gis uavhengig av oppfyllelse av de kravene. Kravene i TSI NOI punkt 6.2.2.4 og TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.1 gjelder tilsvarende. Ved endringer må ikke støynivået i førerhuset økes.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 15892
9.2.1.3Belysning i førerhus
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.8 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 13272, UIC 651 og UIC 555.
9.2.2Andre helse- og sikkerhetsmessige krav
Ingen særlige krav gjelder.
9.3Grensesnitt mellom fører og maskin
9.3.1Hastighetsmåling
Det skal finnes en innretning som viser riktig hastighet til føreren. Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.3.2 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 617 og UIC 612.
9.3.2Visningsenheter og skjermer for fører
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.3.3 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 612.
9.3.3Betjeningsinnretninger og måleinstrumenter
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.3.4 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 612.
9.3.4Overvåking av fører
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.3.1 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 641.
9.3.5Synsfelt bakover og til siden
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.3.2 gjelder tilsvarende, men i tillegg må føreren kunne se bakover langs toget under kjøring. Utstyret må kunne gi sikt bakover ved alle påregnelige klimatiske forhold, særlig ved dugg, frost og isdannelse.
9.4Merking og skilting i førerhus
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.3.5 gjelder tilsvarende. Informasjonen skal være på et språk føreren behersker.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 640, UIC 612.
9.5Utstyr og andre innretninger om bord for personalet
9.5.1Innretninger om bord for personalet
9.5.1.1Personalets tilgang for til- og frakopling
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.2.2.5 og TSI WAG punkt 4.7 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 50153, UIC 521, UIC 571 og UIC 536.
9.5.1.2Utvendige stigtrinn og håndlist for skiftepersonell
For godsvogner gjelder kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.1.2.1 og TSI WAG punkt 4.2.2.2 tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 535, UIC 560 og UIC 646.
9.5.1.3Lagringsanlegg for personalet
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.5 gjelder tilsvarende, men personalets lagringsmuligheter må tilpasses behovet for lagring av nødvendig personlig utstyr med hensyn til klimatiske forhold.
9.5.2Dører for personale og gods
Dører for personale og gods skal være utformet og utstyrt slik at de kan betjenes kun av autorisert personale.
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.2.8 gjelder tilsvarende. Se også avsnitt 5.1.1, 5.1.2 og 9.1.2.1 i dette vedlegget.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 14752 og UIC 560.
9.5.3Verktøy og bærbart utstyr om bord
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.4 gjelder tilsvarende.
9.5.4Lydkommunikasjonssystem
Personvarslingssystemet i punkt 5.7.1 i dette vedlegget skal også kunne brukes til kommunikasjon mellom ombordpersonalet eller kommunikasjon mellom ombordpersonalet og utvendig personal. Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.5.2 og 4.2.5.4 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 558, UIC 561, UIC 568 og UIC 751.
9.6Ferdsskriver
Alle trekkraftkjøretøy skal være utstyrt med et teknisk registreringssystem som minst registrerer hastighet. All tilgjengelig informasjon fra det automatiske hastighetsovervåkningssystemet skal lagres og gjenopprettes sikkert til bruk ved eventuelle undersøkelse av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser. Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.6 gjelder tilsvarende.
9.7Fjernstyringsfunksjon fra bakken
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.9.3.6 gjelder tilsvarende. Fjernstyrte systemer må være innenfor akseptabel risiko bekreftet av en sikkerhetsvurderingsrapport.