4. Bremsing

4.1Funksjonelle krav til togbremsing
Alle kjøretøy skal ha bremser. Bremsene skal under alle forhold kunne bidra til å stanse et tog innenfor en maksimal bremseveilengde definert av infrastrukturforvalter på de enkelte strekningene kjøretøyet skal trafikkere. Bremsesystemene skal være konstruert slik at de feiler til sikker tilstand. Bremsesystemet skal virke automatisk og kontinuerlig, og ikke være utmattbart under normal drift.
Passasjervogner, lokomotiver og togsett skal være utstyrt med nødbrems, driftsbrems og parkeringsbrems.
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.1, og 4.2.4.2.1 gjelder tilsvarende. Kravene i TSI WAG punkt 4.2.4.1 og 4.2.4.3 gjelder tilsvarende. Bremsesystemet må fungere tilfredsstillende med de strekningsvise begrensninger for tilbakemating av energi til kontaktledningen som framgår av infrastrukturforvalters nettveiledning.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549.
4.2Sikkerhetskrav til togbremsing
4.2.1
Pålitelighet for hovedbremsesystemets funksjon
Kravene i TSI WAG punkt 4.2.4.2, og TSI LO&PAS punkt 4.2.1.3, 4.2.4.2.2 gjelder tilsvarende.
4.2.2Pålitelighet for samhandling traksjon/bremsing
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.4.1, 4.2.4.7 og punkt 4.2.4.4.2 gjelder tilsvarende så langt det passer. Se i tillegg punkt 4.4.1 i dette vedlegget. 4.2.3 Pålitelighet for bremseveilengde
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.4.2, 4.2.4.4.1 gjelder tilsvarende så langt det passer.
4.2.4Pålitelighet for parkeringsbrems
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.4.2, 4.2.4.4.5 gjelder tilsvarende så langt det passer.
4.3Bremseanlegg - anerkjent arkitektur og tilhørende standarder
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.3 og TSI WAG 4.2.4.2 gjelder tilsvarende. Ved bruk av andre enn UIC-baserte bremsesystemer må det gjøres egne risikovurderinger av bremsesystemets egnethet og sikkerhet.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549 og EN 50125-1 kapittel 4.4, EN 14198.
4.4Bremsekommando
4.4.1Styring av nødbrems
Alle trekkraftkjøretøy skal ha nødbrems. Persontogkjøretøy skal ha nødbremsutløser som kan betjenes fra alle vogner i toget. På nyere kjøretøy skal fører kunne utsette aktivering av nødbremsen. Opphevelse av nødbremsen etter at kjøretøyet har stanset må skje ved utførelse av en aktiv handling. Se ellers punkt 10.2.3 i dettet vedlegget.
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.4.1 gjelder tilsvarende så langt det passer.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549, UIC 612.
4.4.2Styring av driftsbrems
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.4.2 og 4.2.4.3.2.1. gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549, EN 14531.
4.4.3Styring av direktebrems
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.4.3 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549.
4.4.4Styring av dynamisk brems
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.4.4, og 4.2.4.7 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549.
4.4.5Styring av parkeringsbrems
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.4.5og TSI WAG 4.2.4.3.2.2 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549.
4.5Bremseytelse
4.5.1Nødbremsytelse
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.5.2 gjelder tilsvarende. For kjøretøy med aksellast høyere enn 25 tonn, må det gjennomføres egne risikovurderinger, beregninger og verifikasjoner.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549.
4.5.2Driftsbremsytelse
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.5.3 og TSI WAG 4.2.4.3.2.1 gjelder tilsvarende. For kjøretøy med aksellast høyere enn 25 tonn, må det gjennomføres egne risikovurderinger, beregninger og verifikasjoner.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549.
4.5.3Beregninger med hensyn til termisk kapasitet
Prinsippene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.5.4 og 4.2.3.5.2.2 og TSI WAG punkt 4.2.4.3.3 gjelder tilsvarende, men med en hastighet på 80 km/t som skal kunne holdes i en utforbakke med 2,2 % helling over 75 km. Den termiske kapasiteten skal fremgå av dokumentasjonen. Tillatt hastighet i starten av en utforbakke, og redusert gjennomsnittshastighet, skal være i forhold til oppgitt termisk kapasitet. Se også punkt 2.1.1.
Testen kan gjennomføres som praktisk test/datasimulering.
For kjøretøy med aksellast høyere enn 25 tonn, må det gjennomføres egne risikovurderinger, beregninger og verifikasjoner.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549.
4.5.4Parkeringsbremsytelse
Alle kjøretøy skal ha parkeringsbrems eller annet utstyr for sikker parkering og hensetting. Parkeringsbremsen skal være dimensjonert slik at den kan holde kjøretøyet med maksimal last sikkert fast inntil den bevisst frigjøres. Også andre hensiktsmessige måter å sikre at kjøretøyet ikke kommer i bevegelse på kan benyttes.
For øvrig gjelder kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.5.5 og TSI WAG 4.2.4.3.2.2 tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: Serien UIC 540-549.
4.5.5Beregning av bremseytelse
Ved beregning av bremseeffekt og bremsekontrollfunksjoner skal det tas hensyn til lavere friksjonskoeffisienter pga. vanskelige klimatiske forhold. Kravene som gjelder for vanskelige snø-, is- og haglforhold i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.1.2 skal legges til grunn for alle kjøretøy som skal operere uten restriksjoner på jernbanenettet.
4.6Styring av bremsefriksjon
4.6.1Grense for friksjonsprofil hjul/skinne
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.6.1 gjelder tilsvarende. Ved beregning av bremsevirkning og utforming av bremsesystemet skal redusert bremsevirkning og lavere friksjonsverdier pga. geografiske og klimatiske forhold tas i betraktning.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 544 og UIC 546.
4.6.2Glidevernsystem
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.6.2 gjelder tilsvarende. For godsvogner gjelder kravene i TSI WAG punkt 4.2.4.1.2.6 tilsvarende. Ved beregning av bremsevirkning samt utforming og justering av glidevernsystemet skal lavere friksjonsverdier pga. klimatiske forhold tas i betraktning.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 541 og EN 15595.
4.7Utvikling av bremsekraft
4.7.1Friksjonsbremskomponenter
4.7.1.1Bremseklosser
Komposittmaterialer i bremseklosser må dokumenteres å fungere tilfredsstillende under alle påregnelige klimatiske forhold, særlig under vanskelige forhold som beskrevet i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.1.2 og CEN/TR 16256, og sørge for å gi tilstrekkelig bremseevne. Slike materialer skal i tillegg være godkjent i henhold til UIC 541-4. For at kjøretøy skal kunne brukes uten operasjonelle restriksjoner, må det ha blitt gjennomført testing som sikrer at kravene etterleves i drift.
4.7.1.2Bremseskiver
Materialkvaliteten i bremseskiver må dokumenteres å være tilpasset tilhørende friksjonsmaterialer slik at det oppnås tilfredsstillende bremsevirkning under alle påregnelige driftsmessige forhold, herunder klimatiske forhold. Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 14535.
4.7.1.3Bremsebelegg
Bruk av komposittmaterialer i bremsebelegg må oppfylle tilsvarende krav som i punkt 4.7.1.1.
4.7.2Dynamisk brems knyttet til traksjon
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.7 gjelder tilsvarende.
4.7.3Magnetisk skinnebrems
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.8.2 gjelder tilsvarende.
4.7.4Virvelstrømbrems
Virvelstrømsbrems kan interferere med signalsystemer og andre elektriske anlegg. Det må derfor vurderes i det enkelte tilfellet om virvelstrømsbrems kan brukes slik at kravet til teknisk forenlighet oppfylles. Det er da krav til en komplett risikovurdering og validering ved testkjøring på jernbanenettet.
4.7.5Parkeringsbrems
Kravene i TSI LOC & PAS 4.2.4.5.5 gjelder tilsvarende. Se ellers punkt 4.5.4 i dette vedlegget.
4.8Bremsesystemets status og avviksindikering
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.9 og TSI WAG punkt 4.2.4.3.2.2 gjelder tilsvarende.
Følgende standard aksepteres: UIC 547. Ved bruk av andre enn UIC-baserte bremsesystemer må det gjøres egne risikovurderinger av bremsesystemets egnethet og sikkerhet.
4.9Bremsekrav ved berging
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.4.10 gjelder tilsvarende. Kravene gjelder også for kjøretøy som skal gå i tog under 200 tonn.