12. Styring, kontroll og signalering om bord

12.1Radiosystem om bord
12.1.1Andre radiosystemer enn GSM-R
Det er tillatt å bruke andre kommunikasjonssystemer i tillegg til GSM-R i forbindelse med skifting.
12.1.2GSM-R-forenlig radiosystem
12.1.2.1Bruk av håndholdt GSM-R-enhet
Trekkraftkjøretøy skal ha fastmontert GSM-R 8W permanent montert togradio med ekstern antenne til bruk i togframføringen og for nødkommunikasjon, slik at det til enhver tid er gjensidig mulighet for rask kontakt mellom fører og trafikkstyringssentralen. Slik radio skal oppfylle kravene i EIRENE-standarden. I tillegg kan det være nødvendig med en tilgjengelig håndholdt GSM-R-enhet som føreren kan bruke i de situasjonene der det må utføres oppgaver utenfor førerrommet. Utover dette gjelder ingen krav utover det som følger av EIRENE-standarden.
12.1.2.2Andre GSM-R-krav
Det må utføres en risikovurdering av forhold knyttet til kryssing av landegrenser. Dette må minst omhandle frekvensbegrensninger, installasjon av filtre for å minske forstyrrelser (se også punkt 12.2.3) og nøkkelhåndtering. Kun manuelle prosedyrer for valg av GSM-R nettverk aksepteres. For øvrig gjelder ingen krav utover det som følger av EIRENE-standarden.
12.2Ombordsignalering
12.2.1Nasjonale signalsystemer om bord
Trekkraftkjøretøy som skal brukes på strekninger som er utstyrt med automatisk hastighetsovervåkning av klasse B skal ha utstyr som kan samvirke med dette. Klasse B-utstyr som er tillatt i Norge fremgår av ERA-dokument ERA/TD/2011-11. Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet EN 50129.
12.2.2Krav til STM
Statens jernbanetilsyn skal ha utfyllende krav til STM-enheten på tilsynets nettsider. For å sikre teknisk forenlighet og sikker integrering må det foretas testing av styrings- og kontrollutstyr ved integrering av dette utstyret i kjøretøy (integrasjonstesting) jf. § 10. Infrastrukturforvalteren skal ha utfyllende bestemmelser om integrasjonstesting. STM-enheten skal kommunisere sikkert med klasse B-systemet.
Følgende skal dokumenteres:
 1. a.
  Beskrivelse av STM-enheten. Beskrivelse av alle grensesnitt som ikke er en del av TSI CCS.
 2. b.
  Samsvar med spesifikasjon for STM-enheten (ref. utfyllende bestemmelser fra SJT).
 3. c.
  ISA rapport for etterlevelse av krav i EN 50126, EN 50128 og EN 50129.
 4. d.
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter sikker integrering av STM-enheten i relevante delsystemer)
 5. e.
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter sikker integrering mellom kjøretøyet og det norske jernbanesystemet, herunder integrasjonstester.
12.2.3Overganger
Det må utføres en risikovurdering av forhold knyttet til kommunikasjon- og datanettverk ved kryssing av landegrenser. Dette må minst omhandle frekvensbegrensninger, valg av nettverk, installasjon av filtre for å minske forstyrrelser (se også punkt 12.1.2.2) og nøkkelhåndtering. Kun manuelle prosedyrer for GSM-R nettverk valg aksepteres.
12.2.4Forenlighet mellom kjøretøy og CCS-jernbaneinfrastrukturen
12.2.4.1Minste akselavstand
Det skal gjennomføres risikovurderinger og verifikasjon av kompatibilitet mellom kjøretøy og jernbaneinfrastrukturen. Kravene i EN 50238 for dette området gjelder. Kravene i TSI CCS Annex A sammen med kravene fra ERA/ERTMS/033281 gjelder så langt det passer. Kjøretøy som skal være kompatibel med klasse B togkontrollsystem med hensyn til togdeteksjon, må i tillegg ha minste avstand 3000 mm mellom ytre aksler og maksimalt 17500 mm avstand mellom nærmeste aksler.
12.2.4.2Minste hjuldiameter
Kravene i TSI CCS Annex A sammen med kravene fra ERA/ERTMS/033281 gjelder så langt det passer. Det skal gjennomføres risikovurderinger og verifikasjon av kompatibilitet mellom kjøretøy og jernbaneinfrastrukturen. Kravene i EN 50238 for dette området gjelder.
12.2.4.3Metallelementer og induktive elementer - fritt område mellom hjulene
Det skal gjennomføres risikovurderinger og verifikasjon av kompatibilitet mellom kjøretøy og jernbaneinfrastrukturen. Kravene i EN 50238 for dette området gjelder. Kravene i TSI CCS Annex A sammen med kravene fra ERA/ERTMS/033281 gjelder så langt det passer.
12.2.4.4Kjøretøyets metallmasse
For sikker togdeteksjon må minimum akseltrykk være over 3,5 tonn, og dessuten må påvirkning av belegg fra sanding og komposittbremseklosser vurderes særskilt - se også punkt 3.3.4 og 3.3.5 i dette vedlegget. Kravene i EN 50238 for dette området gjelder. Kravene i TSI CCS Annex A sammen med kravene fra ERA/ERTMS/033281 gjelder så langt det passer.
12.2.4.5Kompatibilitet med CCS-jernbaneinfrastruktur
Kravene i TSI CCS Annex A sammen med kravene fra ERA/ERTMS/033281 gjelder så langt det passer.
12.2.5ETCS-signalsystem for førerhuset
12.2.5.1Planovergangsfunksjonalitet
Ingen særlige krav gjelder.
12.2.5.2Bremsesikkerhetsmarginer
Ingen særlige krav gjelder.
12.2.5.3Krav til pålitelighet, tilgjengelighet og sikkerhet
RAMS-krav for ETCS ombordutrustning spesifiseres av infrastrukturforvalter.
12.2.5.4Sikkerhetskrav
Ingen særlige krav gjelder.
12.2.5.5Ergonomiske aspekter ved DMI
Ingen særlige krav gjelder.
12.2.5.6Grensesnitt mot driftsbrems
Det må gjennomføres risikovurdering og test for validering av grensesnittet mellom ETCS-ombordutrustningen og togets bremsesystem.
12.2.5.7Andre ETCS-krav
ETCS-krav når kjøretøyet ikke styres fra førerhuset: Det må foreligge et sikkerhetsbevis hvis ETCS skal brukes ved fjernstyring, f.eks. ved skifting. Funksjonen skal være testet og validert.
Krav til Key Management samsvar: Det må utføres en risikovurdering for Key Management, f.eks. krav som omhandler grensesnitt for å endre kryptonøkler.
12.2.5.8Spesifikasjon for bruksbetingelser når ikke alle funksjoner, grensesnitt og ytelser spesifisert for ETCS om bord blir iverksatt
Det må gjennomføres risikovurdering for alle ETCS-ombordfunksjoner som avviker fra tekniske spesifikasjoner, og kompatibilitetstest skal gjennomføres. Betingelser for bruk skal nevnes særskilt.

Punktet beskriver at utfyllende krav til STM-enheten fastsettes og publiseres av Statens jernbanetilsyn.

Spesifikasjonene for STM-enheten finnes på SJTs hjemmeside: https://www.sjt.no/jernbane/tillatelser-jernbane/kjoretoy/stm-regelverk/