10. Brannsikkerhet og evakuering

10.1Brannsikringskonsept og sikringstiltak
Kjøretøy skal ikke inneholde lett antennelige materialer. Materialene som brukes skal i minst mulig grad avgi røyk og skadelige branngasser ved en eventuell brann.
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.10 gjelder tilsvarende. Kravene i TSI WAG punkt 4.2.6.1 gjelder tilsvarende. Kravene i TSI SRT punkt 4.2.3 gjelder tilsvarende. Brannsikkerhet skal spesifiseres særskilt for eldre materiell og for nyere materiell som ikke er TSI-kompatibelt. I høyrisikoområder som dieselmotorrom og sovevogner skal det være branndetektorer. For alle nyere kjøretøy er branndetektorer og automatisk slukkeanlegg obligatorisk.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 45545, UIC 564 og UIC 642.
10.2Nødsituasjoner
10.2.1Evakueringskonsept for passasjerer
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.10.5 gjelder tilsvarende. Videre skal det legges spesielt til rette for evakuering av orienterings- og bevegelseshemmede. Nødutganger på eldre materiell og nyere materiell som ikke er TSI-kompatibelt skal spesifiseres særskilt.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 560, UIC 564-1, UIC 651 og EN 13272.
10.2.2Informasjon, utstyr og tilgang for redningstjenestene
Det skal legges til rette for at redningspersonell kan drive effektivt redningsarbeid.
Kjøretøy skal ha nødutstyr om bord tilpasset bruken. Nødutstyr og plassering av dette skal være merket.
10.2.3Passasjeralarm
Det skal være mulig for passasjerene å varsle føreren om en nødsituasjon ved hjelp av en alarmfunksjon eller bruk av nødstopp. Se punkt 4.4.1 i dette vedlegget for aktivering av nødbrems. Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.5.3 og 4.2.10.4.3. og TSI SRT punkt 4.2.3.3.3 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 541.
10.2.4Nødbelysning
Kjøretøy skal ha nødlys. Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.10.4.1 gjelder tilsvarende. TSI SRT punkt 4.2.3.3.1. gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 555.
10.3Kjøreevne i nødsituasjoner
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.10.4.2 og 4.2.10.4.4 gjelder tilsvarende. Det skal utarbeides sikkerhetsvurderingsrapport, prosedyrer og sikkerhetsrelaterte tiltak ved nødsituasjoner, eksempelvis for kjøring gjennom lange tunneler med brann ombord.