§ 19-5.Overgangsbestemmelser

§ 19-5.Overgangsbestemmelser

Baner som ved ikrafttredelse av denne forskrift hadde konsesjon og driftstillatelse beholder driftstillatelselsen så lenge vilkårene for driftstillatelsen er oppfylt og virksomheten er forsikret og har sikkerhetsstillelse etter denne forskrift § 2-5. Tilsvarende gjelder for kabelbaner med tillatelse til drift gitt av Samferdselsdepartementet.
Spesielle inspeksjoner etter de intervall som gjelder i denne forskriften § 10-13 må være utført senest innen to år fra forskriftens ikrafttredelse.
Kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 og 2-11 må være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse.