Del VII. Forskjellige bestemmelser

§ 19-1.Tilsyn og håndhevelse

§ 19-1.Tilsyn og håndhevelse

Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av denne, blir overholdt.

§ 19-2.Klage

§ 19-2.Klage

Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften her, avgjøres av Samferdselsdepartementet.

§ 19-3.Underretning til andre myndigheter mv.

§ 19-3.Underretning til andre myndigheter mv.

Statens jernbanetilsyn skal publisere referanser til nasjonale standarder som gjennomfører harmoniserte europeiske standarder som er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Dersom det fastslås at en sikkerhetskomponent eller et delsystem ikke oppfyller kravene i § 4-1 i forskriften her, skal Statens jernbanetilsyn umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak som er truffet, og grunngi sin avgjørelse.
Dersom det viser seg at en sikkerhetskomponent som er forsynt med CE-samsvarsmerking ikke er i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, skal Statens jernbanetilsyn treffe de nødvendige tiltak overfor den som har påført sikkerhetskomponenten CE-samsvarsmerkingen og den som har utstedt EF-samsvarserklæringen, jf. § 5-3 i forskriften her, og underrette EFTAs overvåkingsorgan og EØS-statene om dette.
Dersom et delsystem som det foreligger en EF-samsvarserklæring for, ikke er i samsvar med § 6-2 i forskriften her, skal Statens jernbanetilsyn treffe de nødvendige tiltak overfor den som har utstedt erklæringen, jf. § 6-3, og underrette EFTAs overvåkingsorgan og EØS-statene om dette.
Dersom Statens jernbanetilsyn mener at en sikkerhetskomponent, eller et delsystem nevnt i vedlegg I, er utformet eller konstruert med bruk av en nyskapende metode, skal tilsynet treffe nødvendige tiltak for byggingen og/eller ibruktakingen av et anlegg der slike nyskapende komponenter eller delsystemer vil bli brukt. Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om dette og oppgi sin begrunnelse.
Samferdselsdepartementet skal underrette EFTAs overvåkingsorgan om hvem som blir utpekt til teknisk kontrollorgan. Samferdselsdepartementet skal underrette EFTAs overvåkingsorgan og øvrige EØS-land om det viser seg at det utpekte tekniske kontrollorgan ikke lenger oppfyller kravene i vedlegg VIII.

§ 19-4.Generelle saksbehandlingsregler

§ 19-4.Generelle saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften her, gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

§ 19-5.Overgangsbestemmelser

§ 19-5.Overgangsbestemmelser

Baner som ved ikrafttredelse av denne forskrift hadde konsesjon og driftstillatelse beholder driftstillatelselsen så lenge vilkårene for driftstillatelsen er oppfylt og virksomheten er forsikret og har sikkerhetsstillelse etter denne forskrift § 2-5. Tilsvarende gjelder for kabelbaner med tillatelse til drift gitt av Samferdselsdepartementet.
Spesielle inspeksjoner etter de intervall som gjelder i denne forskriften § 10-13 må være utført senest innen to år fra forskriftens ikrafttredelse.
Kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 og 2-11 må være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse.

§ 19-6.Ikrafttredelse

§ 19-6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. Fra samme tid oppheves:

Forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner

Forskrift 3. mai 2002 nr. 453 om tekniske krav om taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport

Forskrift 1. januar 1995 nr. 1214 om ståltau for taubaner og kabelbaner

Forskrift 1. januar 1995 nr. 1216 om skitrekk

Forskrift 1. januar 1996 nr. 1474 om totausbane

Forskrift 4. februar 2002 nr. 921 om skitau

Forskrift 4. februar 2002 nr. 925 om stolheis

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1424 om kabelkran

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1460 om godstaubane

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1494 om kabelbane

Forskrift 24. november 2014 nr. 1459 om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner og kabelbaner og krav om rapportering.

Kapittel 19. Administrative bestemmelser

§ 19-1.Tilsyn og håndhevelse

Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av denne, blir overholdt.

§ 19-2.Klage

Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften her, avgjøres av Samferdselsdepartementet.

§ 19-3.Underretning til andre myndigheter mv.

Statens jernbanetilsyn skal publisere referanser til nasjonale standarder som gjennomfører harmoniserte europeiske standarder som er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Dersom det fastslås at en sikkerhetskomponent eller et delsystem ikke oppfyller kravene i § 4-1 i forskriften her, skal Statens jernbanetilsyn umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak som er truffet, og grunngi sin avgjørelse.
Dersom det viser seg at en sikkerhetskomponent som er forsynt med CE-samsvarsmerking ikke er i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, skal Statens jernbanetilsyn treffe de nødvendige tiltak overfor den som har påført sikkerhetskomponenten CE-samsvarsmerkingen og den som har utstedt EF-samsvarserklæringen, jf. § 5-3 i forskriften her, og underrette EFTAs overvåkingsorgan og EØS-statene om dette.
Dersom et delsystem som det foreligger en EF-samsvarserklæring for, ikke er i samsvar med § 6-2 i forskriften her, skal Statens jernbanetilsyn treffe de nødvendige tiltak overfor den som har utstedt erklæringen, jf. § 6-3, og underrette EFTAs overvåkingsorgan og EØS-statene om dette.
Dersom Statens jernbanetilsyn mener at en sikkerhetskomponent, eller et delsystem nevnt i vedlegg I, er utformet eller konstruert med bruk av en nyskapende metode, skal tilsynet treffe nødvendige tiltak for byggingen og/eller ibruktakingen av et anlegg der slike nyskapende komponenter eller delsystemer vil bli brukt. Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om dette og oppgi sin begrunnelse.
Samferdselsdepartementet skal underrette EFTAs overvåkingsorgan om hvem som blir utpekt til teknisk kontrollorgan. Samferdselsdepartementet skal underrette EFTAs overvåkingsorgan og øvrige EØS-land om det viser seg at det utpekte tekniske kontrollorgan ikke lenger oppfyller kravene i vedlegg VIII.

§ 19-4.Generelle saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften her, gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

§ 19-5.Overgangsbestemmelser

Baner som ved ikrafttredelse av denne forskrift hadde konsesjon og driftstillatelse beholder driftstillatelselsen så lenge vilkårene for driftstillatelsen er oppfylt og virksomheten er forsikret og har sikkerhetsstillelse etter denne forskrift § 2-5. Tilsvarende gjelder for kabelbaner med tillatelse til drift gitt av Samferdselsdepartementet.
Spesielle inspeksjoner etter de intervall som gjelder i denne forskriften § 10-13 må være utført senest innen to år fra forskriftens ikrafttredelse.
Kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 og 2-11 må være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse.

§ 19-6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. Fra samme tid oppheves:

Forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner

Forskrift 3. mai 2002 nr. 453 om tekniske krav om taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport

Forskrift 1. januar 1995 nr. 1214 om ståltau for taubaner og kabelbaner

Forskrift 1. januar 1995 nr. 1216 om skitrekk

Forskrift 1. januar 1996 nr. 1474 om totausbane

Forskrift 4. februar 2002 nr. 921 om skitau

Forskrift 4. februar 2002 nr. 925 om stolheis

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1424 om kabelkran

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1460 om godstaubane

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1494 om kabelbane

Forskrift 24. november 2014 nr. 1459 om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner og kabelbaner og krav om rapportering.