Del V. Tilleggskrav som gjelder enkelte kategorier taubaner for persontransport som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004 og godstaubaner

§ 12-1.Utforming av kjøretøy

§ 12-1.Utforming av kjøretøy

Stoler, kabiner eller andre kjøretøy skal være utformet på en slik måte at passasjerene kan transporteres sikkert, at de ved normal oppførsel ikke kan falle ut og slik at på- og avstigning kan foregå sikkert. Stoler og kabiner skal ha en utforming som legger til rette for redning av passasjerer.

§ 12-2.Vern mot avsporing

§ 12-2.Vern mot avsporing

Rullebatteri skal ha avsporingsvern som vender innover mot sentrumslinjen av taubanen for å hindre avsporing. Ved eventuell avsporing utover skal taufanger fange opp tauet.
Ved nedholdsbatteri skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den ordinære taufangeren.
Rullebatteri skal ha utstyr som automatisk stopper stolheisen ved tauavsporing.

§ 12-3.På- og avstigning

§ 12-3.På- og avstigning

Ved på- og av stigningsplassen skal det være hjelpepersonell nok til å overvåke driften, samt instruere og hjelpe passasjerene, slik at på og avstigningen foregår på betryggende måte. Det skal være enkel tilgang til stoppbryter for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.

§ 13-1.Generelle krav

§ 13-1.Generelle krav

Skitau skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare. Skitauets endefester skal forankres på forsvarlig måte.
Slepetraseen skal være tilstrekkelig bred, og til enhver tid ryddet og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner og andre bevegelige deler skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for fare.

§ 13-2.Tau

§ 13-2.Tau

Skitau med faste medbringere skal ha tau av stål eller natur-/kunstfiber med minimum diameter 8 millimeter. Tau til skitau uten medbringere eller med løsbare medbringere skal være av natur-/kunstfiber og ha en diameter på minimum 16 millimeter og være av rotasjonsfri konstruksjon.

§ 13-3.På- og avstigning

§ 13-3.På- og avstigning

Ved på- og avstigningsplasser skal det være et nødvendig antall stoppinnretninger til bruk for publikum. I tillegg skal det være en innretning plassert slik at skitauet stoppes minimum 1 m før kjørende kommer i kontakt med endestasjonenes mekaniske konstruksjon. For skitau med fibertau uten faste medbringere kreves det kun slik innretning ved øvre stasjon.

§ 13-4.Medbringere

§ 13-4.Medbringere

Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal for øvrig være av en slik utførelse at de kjørende lett kan frigjøre seg fra dem. Dersom det benyttes tallerkenmedbringere skal det ikke være hull eller utsparinger i disse.
Videre skal medbringerne være slik utformet at det ved vekslende oppstramming i trekktauet ikke foreligger fare for fastklemming av fingre e.l. mellom tau og fremkant av medbringer.
Løsbare medbringere skal utformes slik at de kan løses fra tauet uten vanskeligheter og uten bruk av større kraft. Dersom en kjørende frigjør seg fra en løsbar medbringer, skal også medbringeren umiddelbart løse seg fra tauet.

§ 13-5.Bremser

§ 13-5.Bremser

Skitau skal være utstyrt med tilbakeløpssperre eller brems som effektivt hindrer at skitauet endrer dreieretning ved enhver stopp, herunder stopp ved strømbrudd.

§ 13-6.Krav til maksimum rotasjon av skitau

§ 13-6.Krav til maksimum rotasjon av skitau

For skitau med ståltau skal det ikke være rotasjon i tauet under drift.
For skitau med fibertau skal det ikke være mer enn 1 rotasjon pr. 60 m, dog maks 4 rotasjoner ved skitau lenger enn 240 m.

§ 14-1.Medbringere

§ 14-1.Medbringere

Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal forøvrig være av en slik utførelse at kjørende lett kan frigjøre seg fra dem. Dersom det benyttes tallerkenmedbringere skal det ikke være hull eller utsparinger i disse.
Medbringere skal være slik konstruert at man unngår at medbringerne slår over trekktauet eller kolliderer med rullebatteriene ved ugunstige forhold grunnet vind, svingninger eller rotasjonskrefter i trekktauet. Klemmene skal være konstruert slik at de kan gli dersom medbringer kiler seg fast i en mastekonstruksjon.
For medbringere med snorbokser eller teleskopmedbringere, skal inntrekking foregå hurtig og sikkert. Inntrekkingen skal foregå med tilstrekkelig demping slik at medbringeren ikke slår over trekktauet.
Bærende deler av medbringerne skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot brudd. De skal også kontrolleres for utmatting.
Startdemping skal gi en rykkfri start for passasjerene.

§ 14-2.Bremser

§ 14-2.Bremser

Skitrekk skal være utstyrt med en driftsbrems eller tilbakeløpssperre for å hindre at skitrekket går bakover. Dersom stopplengden er større enn 8 m skal skitrekket være utstyrt med brems.

§ 14-3.Vern mot avsporing

§ 14-3.Vern mot avsporing

Rullebatteri/tauskive skal ha avsporingsvern. Ved eventuell avsporing skal taufanger fange opp tauet. Rullebatteri/tauskive skal ha innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
Ved nedholdsbatteri/nedholdsskive skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den ordinære taufangeren.
Rullebatteri/masteutsyr med tauskive skal ha utstyr som automatisk stopper skitrekket ved tauavsporing.

§ 14-4.Stoppinnretninger

§ 14-4.Stoppinnretninger

Ved på- og avstigningsplasser skal det være et tilstrekkelig antall stoppinnretninger til bruk for publikum. I tillegg skal det være en innretning mellom avstigningsplass og vendeskive som automatisk stopper skitrekket før kjørende har kommet i kontakt med endestasjonens mekaniske konstruksjon.
Mellom avstigningsplassen og vendeskiven skal det være en innretning som automatisk stopper skitrekket dersom en medbringer som ikke er helt inndradd går inn på vendeskiven (opptrekkskontroll). Dette kravet gjelder ikke for korte tallerkenmedbringere eller teleskopmedbringere.
For skitrekk med påstigning rett bakfra gjennom stasjonen skal det i tillegg være en opptrekkskontroll på første mast på returside.

§ 15-1.Kjøretøy

§ 15-1.Kjøretøy

Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut. Dørene skal være utstyrt med sikkerhetsanordning slik at uforvarende åpning ikke er mulig. Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av master og stasjoner.
Åpne kjøretøy skal minst være kledd til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved sittende befordring.
Ved baner for persontransport skal ubetjente kjøretøy ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller åpnes og lukkes manuelt utenfra.
Dører skal kunne åpnes både innenfra og utenfra ved evakuering. Anlegget skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring i innkjøringssonene, skal direktestopp utløses.
Bærende deler av kjøretøy, hengestell og løpeverk skal ha tilstrekkelig sikkerhet med hensyn til de statiske og dynamiske belastninger de blir utsatt for.
Dersom passasjerer befordres stående skal det være installert håndlister eller hengestropper. Det skal være tilstrekkelig plass for passasjerene.
Tillatt antall passasjerer, nyttelast og andre opplysninger skal bekjentgjøres ved oppslag. For kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans og andre uregelmessigheter.
Alle hjul i løpeverket skal være likt belastet ved jevn bevegelse.
De maksimale svingninger og hastighetsendringer i lengde- og tverretning som kan oppstå under drift og kjøring over master skal ikke kunne forårsake løfting og avsporing av løpeverket.

§ 15-2.Bremser

§ 15-2.Bremser

Totausbaner skal være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. Bremsene skal gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Bremsene skal konstrueres slik at en oppbremsing av banen ikke medfører fare for personer eller materiell.
Taubaner med kjøretøy for mer enn seks passasjerer skal ha fangbrems som virker direkte på bæretau eller eget bremsetau. Utløsing av fangbrems skal utløse nødstopp.

§ 15-3.Kjørerom

§ 15-3.Kjørerom

Banen skal ha minst ett kjørerom eller kunne kjøres fra ett av kjøretøyene. Fra kjørerens normale posisjon i kjørerommet, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et visst tidsrom etter at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp. Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.
Ved kjøring fra kjøretøy skal kjørerom være avlåst.

§ 15-4.Kjørehastighet

§ 15-4.Kjørehastighet

Taubanevirksomheten skal fastsette høyeste tillatte kjørehastighet, og overvåke at hastighetsreglene overholdes. Nødstopp skal utløses ved maksimalt 15 % overskridelse av fastsatt hastighet.
Virksomheten skal identifisere områder med behov for redusert hastighet.

§ 15-5.Betjening av bane i drift

§ 15-5.Betjening av bane i drift

Kjører skal ha oppmerksomheten rettet mot påstigningsplassen og mest mulig av traseen for øvrig.
Kjører skal ha stoppknapp og mulighet for enkel og tydelig kommunikasjon med de øvrige stasjoner, kjøretøy og driftsleder.
Kjører skal videre ha mulighet for kontinuerlig kommunikasjon med passasjerene. Dersom farlige situasjoner oppstår, skal kjører stoppe anlegget eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
Dersom driftsleder ikke er til stede under drift av banen skal driftsleder kunne møte opp ved banen i løpet av 30 minutter.
Taubanevirksomheten skal sørge for at det ved drift av banen er til stede nødvendig personell for å ivareta sikkerheten, blant annet med hensyn til kjørehastighet, passasjerantall, etterlevelse av sikkerhetsregler, redningsberedskap mv.

§ 15-6.Oppslag

§ 15-6.Oppslag

I kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.
Ved baner hvor redningsberedskapen medfører at passasjerene må berge seg selv, skal dette bekjentgjøres med skilt på kjøretøy eller stasjoner.

§ 15-7.På- og avstigning

§ 15-7.På- og avstigning

Ved på- og avstigningsplassen skal det være tilstrekkelig hjelpepersonell til å overvåke driften og til å instruere og hjelpe passasjerene, slik at på- og avstigning kan foregå på betryggende måte. Det skal være enkel tilgang til stoppbrytere for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.

§ 16-1.Generelle krav

§ 16-1.Generelle krav

Kabelbaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Kabelbanens trasé skal være ryddet og tilgjengelig i tilfelle av behov for redning fra banen.
Baner med større kjørehastighet enn 5,0 m/s skal avgrenses med gjerde som er tilstrekkelig høyt for å gjøre traseen utilgjengelig for personer og dyr.
Hindringer i traseen skal utløse nødstopp.

§ 16-2.På- og avstigning

§ 16-2.På- og avstigning

På- og avstigningsplasser med veier til og fra skal være sikret slik at på- og avstigning kan foregå sikkert og lettvint. Det skal være tydelig merking.
Ved på- og avstigningsplasser skal det utendørs finnes et nødvendig antall stoppinnretninger.

§ 16-3.Kjøretøy

§ 16-3.Kjøretøy

Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut.
Anlegg med lukkede kjøretøy skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring skal nødstopp eller direktestopp utløses.
Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av faste gjenstander og stasjoner. Vindu skal være laget av splintsikkert materiale. Vindu nær førerplassen skal kunne åpnes.
Dørene skal være utstyrt med en lukkemekanisme slik at uforvarende åpning ikke er mulig.
Åpne kjøretøy skal minst kles til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved sittende befordring.
Ubetjente kjøretøy skal ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller de skal åpnes og lukkes manuelt utenfra.

§ 16-4.Bremser

§ 16-4.Bremser

Kabelbaner skal normalt være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. I tillegg skal det være mulig å bremse anlegget ved hjelp av hoveddrivverket. Bremsene må gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Ved kabelbaner med pendeldrift skal kjøretøy utstyres med skinnebrems som virker direkte på banens skinnegang eller på egen bremseskinne.
Skinnebremsen skal kunne utløses manuelt i anlegg med vognfører.
Utløsningsorganet skal være sikret mot utilsiktet aktivering.
Skinnebremsen skal utløses automatisk ved følgende tilfeller:
 • -
  ved brudd i trekktau,
 • -
  ved svikt i bremsens utløsersystem,
 • -
  ved 25 % hastighet over høyeste tillatte på kjøretøy.
Utløsning av skinnebremsen skal automatisk utløse nødstopp.
En utløst skinnebrems skal ikke kunne resultere i avsporing.

§ 16-5.Kjørerom

§ 16-5.Kjørerom

Banen skal ha minst ett kjørerom. Fra kjøreplassen i dette kjørerommet, dvs. fra kjørerens normale sittestilling, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et vist tidsrom etter at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp.
Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.

§ 16-6.Oppslag

§ 16-6.Oppslag

I kjøretøy uten fører, skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.

§ 17-1.Konstruksjon og dimensjonering

§ 17-1.Konstruksjon og dimensjonering

Hvor forskriften her ikke gir detaljerte krav med hensyn til dimensjonering, materialer, arbeidsutførelse o.l., skal anerkjente normer og god praksis følges.
Godstaubaner skal være konstruert og dimensjonert til å tåle belastning fra tiltenkt lastekapasitet og den maksimale belastning fra vind, snø og is som må påregnes for den aktuelle plassering av godstaubanen.

§ 17-2.Bremser

§ 17-2.Bremser

Drivverket skal ha driftsbrems og sikkerhetsbrems som virker uavhengig av hverandre, med mindre taubanen er godkjent med en brems.
Stans av drivverket skal utløses automatisk når spenningen synker under den fastsatte grensen for banen eller forsvinner, eller ved overstrøm eller termisk overbelastning.
Ved betjening av sikkerhetsbremsen eller ved aktivering av nødstopp skal stans av drivverket utløses.

§ 17-3.Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

§ 17-3.Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

Ved søknad om driftstillatelse for godstaubaner skal følgende dokumentasjon følge med:
 1. a.
  Oversiktstegning som viser anleggets vertikaltrasé (profil) med tauføring, stasjoner og master. Det skal benyttes en målestokk ikke mindre enn 1:1000. På tegningen skal angis:
  1. 1.
   Høyde- og lengdekoordinater for topp av mastefundamenter, driv- og vendeskiver og opplagringspunkter for bære-, trekk- og balansetau,
  2. 2.
   Nyttelast.
 2. b.
  Beregning av bære-, trekk- og balansetau, hellnings- og brytningsvinkler, opplagertrykk i master, pilhøyder og motvektbevegelse. Spesifikasjon av bæretau, trekk- og balansetau med angivelse av: taufabrikat, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv bruddlast og masse pr. lengdeenhet. For bæretau som ikke er strammet med motvekt skal E-modul angis.
 3. c.
  Beregning av sikkerhet mot glidning av trekktauet på drivskiven.
 4. d.
  Stasjoner
  1. 1.
   Sammenstillingstegninger
  2. 2.
   Detaljtegninger av:
   • -
    Kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
   • -
    Driv-, vende- og ledeskiver
   • -
    Bremser
   • -
    Bærende stålkonstruksjoner
   • -
    Fundamentering
   • -
    Forankring av bæretau.
  3. 3.
   Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler. For roterende aksler skal det foreligge utmattingsberegninger.
 5. e.
  Strammeanordning
  1. 1.
   Sammenstillingstegning(er) med spesifikasjon av strammetau og tyngde av motvekt for bæretau og trekktau. Hvis det benyttes andre strammeanordninger enn motvekt (f.eks. hydraulisk stramming):
   • -
    Systembeskrivelse og konstruksjonstegninger med spesifikasjoner.
   Spesifikasjon av strammetau skal omfatte:
   • -
    Taufabrikant, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet i tråder og spesifisert minste effektive bruddlast.
  2. 2.
   Konstruksjonstegninger av opphengingsanordninger, bærende stålkonstruksjoner og tauskiver.
  3. 3.
   Styrkeberegninger.
 6. f.
  Master
  1. 1.
   Konstruksjonstegninger med detaljer av skivebatterier og bæretausko.
  2. 2.
   Fundamenttegninger.
  3. 3.
   Styrkeberegninger.
 7. g.
  Løpeverk, hengestell, vogn
  1. 1.
   Sammenstillingstegninger av løpeverk, hengestell og vogn med angivelse av hoveddimensjoner og vekter.
  2. 2.
   Konstruksjonstegninger av løpeverk, hengestell og vogn og forbindelse mellom trekktau og hengestell.
  3. 3.
   Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler.
  4. 4.
   Beregning av vindhastighet som gir ubelastet vogn et utsving på 12° på tvers av banen.
 8. h.
  Elektrisk utstyr
  Prinsipp- og koblingsskjema med spesifikasjoner for det elektriske utstyret.
 9. i.
  Hydraulisk utstyr
  Systemtegninger og spesifikasjoner av hydraulisk utstyr med styrkeberegning.
 10. j.
  Sikkerhetsstyringssystem
  På tegningene skal det angis materialkvaliteter og eventuell ikke-destruktiv prøving av materialet. For sveiste forbindelser skal angis sveisemetode og tilsettingsmaterialer, eventuell varmebehandling etter sveising og omfang av eventuell ikke-destruktiv prøving.

§ 17-4.Kontroll av ståltau

§ 17-4.Kontroll av ståltau

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold, kontroll og utskifting av bæretau, trekktau, balansetau og strammetau.
Ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen på et hvilket som helst sted på tauet overstiger verdiene i tabellen nedenfor.
Reduksjon
%
MålelengdeReduksjon
%
MålelengdeReduksjon
%
MålelengdeTillegg
Bæretau
 - lukket10180xD530xDTrådbrudd i profiltråder som ligger ved siden av hverandre skal ha en minsteavstand på 18xD.
 - partspiral20180xD1020xDPartspiraltau skal i en part ha maksimalt 35 % tverrsnittsreduk-sjon på grunn av trådbrudd over en lengde på 4xD.
spiraltau10Alle trådbrudd i yttertråder over hele taulengden skal medregnes.
Trekk- og balansetau25500xD1040xD66xDSom over.
Strammetau840xD46xDSom over.

Kapittel 12. Tilleggskrav til stolheiser som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004

§ 12-1.Utforming av kjøretøy

Stoler, kabiner eller andre kjøretøy skal være utformet på en slik måte at passasjerene kan transporteres sikkert, at de ved normal oppførsel ikke kan falle ut og slik at på- og avstigning kan foregå sikkert. Stoler og kabiner skal ha en utforming som legger til rette for redning av passasjerer.

§ 12-2.Vern mot avsporing

Rullebatteri skal ha avsporingsvern som vender innover mot sentrumslinjen av taubanen for å hindre avsporing. Ved eventuell avsporing utover skal taufanger fange opp tauet.
Ved nedholdsbatteri skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den ordinære taufangeren.
Rullebatteri skal ha utstyr som automatisk stopper stolheisen ved tauavsporing.

§ 12-3.På- og avstigning

Ved på- og av stigningsplassen skal det være hjelpepersonell nok til å overvåke driften, samt instruere og hjelpe passasjerene, slik at på og avstigningen foregår på betryggende måte. Det skal være enkel tilgang til stoppbryter for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.

Kapittel 13. Tilleggskrav til skitau som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004

§ 13-1.Generelle krav

Skitau skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare. Skitauets endefester skal forankres på forsvarlig måte.
Slepetraseen skal være tilstrekkelig bred, og til enhver tid ryddet og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner og andre bevegelige deler skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for fare.

§ 13-2.Tau

Skitau med faste medbringere skal ha tau av stål eller natur-/kunstfiber med minimum diameter 8 millimeter. Tau til skitau uten medbringere eller med løsbare medbringere skal være av natur-/kunstfiber og ha en diameter på minimum 16 millimeter og være av rotasjonsfri konstruksjon.

§ 13-3.På- og avstigning

Ved på- og avstigningsplasser skal det være et nødvendig antall stoppinnretninger til bruk for publikum. I tillegg skal det være en innretning plassert slik at skitauet stoppes minimum 1 m før kjørende kommer i kontakt med endestasjonenes mekaniske konstruksjon. For skitau med fibertau uten faste medbringere kreves det kun slik innretning ved øvre stasjon.

§ 13-4.Medbringere

Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal for øvrig være av en slik utførelse at de kjørende lett kan frigjøre seg fra dem. Dersom det benyttes tallerkenmedbringere skal det ikke være hull eller utsparinger i disse.
Videre skal medbringerne være slik utformet at det ved vekslende oppstramming i trekktauet ikke foreligger fare for fastklemming av fingre e.l. mellom tau og fremkant av medbringer.
Løsbare medbringere skal utformes slik at de kan løses fra tauet uten vanskeligheter og uten bruk av større kraft. Dersom en kjørende frigjør seg fra en løsbar medbringer, skal også medbringeren umiddelbart løse seg fra tauet.

§ 13-5.Bremser

Skitau skal være utstyrt med tilbakeløpssperre eller brems som effektivt hindrer at skitauet endrer dreieretning ved enhver stopp, herunder stopp ved strømbrudd.

§ 13-6.Krav til maksimum rotasjon av skitau

For skitau med ståltau skal det ikke være rotasjon i tauet under drift.
For skitau med fibertau skal det ikke være mer enn 1 rotasjon pr. 60 m, dog maks 4 rotasjoner ved skitau lenger enn 240 m.

Kapittel 14. Tilleggskrav til skitrekk som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004

§ 14-1.Medbringere

Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal forøvrig være av en slik utførelse at kjørende lett kan frigjøre seg fra dem. Dersom det benyttes tallerkenmedbringere skal det ikke være hull eller utsparinger i disse.
Medbringere skal være slik konstruert at man unngår at medbringerne slår over trekktauet eller kolliderer med rullebatteriene ved ugunstige forhold grunnet vind, svingninger eller rotasjonskrefter i trekktauet. Klemmene skal være konstruert slik at de kan gli dersom medbringer kiler seg fast i en mastekonstruksjon.
For medbringere med snorbokser eller teleskopmedbringere, skal inntrekking foregå hurtig og sikkert. Inntrekkingen skal foregå med tilstrekkelig demping slik at medbringeren ikke slår over trekktauet.
Bærende deler av medbringerne skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot brudd. De skal også kontrolleres for utmatting.
Startdemping skal gi en rykkfri start for passasjerene.

§ 14-2.Bremser

Skitrekk skal være utstyrt med en driftsbrems eller tilbakeløpssperre for å hindre at skitrekket går bakover. Dersom stopplengden er større enn 8 m skal skitrekket være utstyrt med brems.

§ 14-3.Vern mot avsporing

Rullebatteri/tauskive skal ha avsporingsvern. Ved eventuell avsporing skal taufanger fange opp tauet. Rullebatteri/tauskive skal ha innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
Ved nedholdsbatteri/nedholdsskive skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den ordinære taufangeren.
Rullebatteri/masteutsyr med tauskive skal ha utstyr som automatisk stopper skitrekket ved tauavsporing.

§ 14-4.Stoppinnretninger

Ved på- og avstigningsplasser skal det være et tilstrekkelig antall stoppinnretninger til bruk for publikum. I tillegg skal det være en innretning mellom avstigningsplass og vendeskive som automatisk stopper skitrekket før kjørende har kommet i kontakt med endestasjonens mekaniske konstruksjon.
Mellom avstigningsplassen og vendeskiven skal det være en innretning som automatisk stopper skitrekket dersom en medbringer som ikke er helt inndradd går inn på vendeskiven (opptrekkskontroll). Dette kravet gjelder ikke for korte tallerkenmedbringere eller teleskopmedbringere.
For skitrekk med påstigning rett bakfra gjennom stasjonen skal det i tillegg være en opptrekkskontroll på første mast på returside.

Kapittel 15. Tilleggskrav til totausbaner for persontransport som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004

§ 15-1.Kjøretøy

Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut. Dørene skal være utstyrt med sikkerhetsanordning slik at uforvarende åpning ikke er mulig. Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av master og stasjoner.
Åpne kjøretøy skal minst være kledd til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved sittende befordring.
Ved baner for persontransport skal ubetjente kjøretøy ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller åpnes og lukkes manuelt utenfra.
Dører skal kunne åpnes både innenfra og utenfra ved evakuering. Anlegget skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring i innkjøringssonene, skal direktestopp utløses.
Bærende deler av kjøretøy, hengestell og løpeverk skal ha tilstrekkelig sikkerhet med hensyn til de statiske og dynamiske belastninger de blir utsatt for.
Dersom passasjerer befordres stående skal det være installert håndlister eller hengestropper. Det skal være tilstrekkelig plass for passasjerene.
Tillatt antall passasjerer, nyttelast og andre opplysninger skal bekjentgjøres ved oppslag. For kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans og andre uregelmessigheter.
Alle hjul i løpeverket skal være likt belastet ved jevn bevegelse.
De maksimale svingninger og hastighetsendringer i lengde- og tverretning som kan oppstå under drift og kjøring over master skal ikke kunne forårsake løfting og avsporing av løpeverket.

§ 15-2.Bremser

Totausbaner skal være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. Bremsene skal gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Bremsene skal konstrueres slik at en oppbremsing av banen ikke medfører fare for personer eller materiell.
Taubaner med kjøretøy for mer enn seks passasjerer skal ha fangbrems som virker direkte på bæretau eller eget bremsetau. Utløsing av fangbrems skal utløse nødstopp.

§ 15-3.Kjørerom

Banen skal ha minst ett kjørerom eller kunne kjøres fra ett av kjøretøyene. Fra kjørerens normale posisjon i kjørerommet, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et visst tidsrom etter at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp. Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.
Ved kjøring fra kjøretøy skal kjørerom være avlåst.

§ 15-4.Kjørehastighet

Taubanevirksomheten skal fastsette høyeste tillatte kjørehastighet, og overvåke at hastighetsreglene overholdes. Nødstopp skal utløses ved maksimalt 15 % overskridelse av fastsatt hastighet.
Virksomheten skal identifisere områder med behov for redusert hastighet.

§ 15-5.Betjening av bane i drift

Kjører skal ha oppmerksomheten rettet mot påstigningsplassen og mest mulig av traseen for øvrig.
Kjører skal ha stoppknapp og mulighet for enkel og tydelig kommunikasjon med de øvrige stasjoner, kjøretøy og driftsleder.
Kjører skal videre ha mulighet for kontinuerlig kommunikasjon med passasjerene. Dersom farlige situasjoner oppstår, skal kjører stoppe anlegget eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
Dersom driftsleder ikke er til stede under drift av banen skal driftsleder kunne møte opp ved banen i løpet av 30 minutter.
Taubanevirksomheten skal sørge for at det ved drift av banen er til stede nødvendig personell for å ivareta sikkerheten, blant annet med hensyn til kjørehastighet, passasjerantall, etterlevelse av sikkerhetsregler, redningsberedskap mv.

§ 15-6.Oppslag

I kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.
Ved baner hvor redningsberedskapen medfører at passasjerene må berge seg selv, skal dette bekjentgjøres med skilt på kjøretøy eller stasjoner.

§ 15-7.På- og avstigning

Ved på- og avstigningsplassen skal det være tilstrekkelig hjelpepersonell til å overvåke driften og til å instruere og hjelpe passasjerene, slik at på- og avstigning kan foregå på betryggende måte. Det skal være enkel tilgang til stoppbrytere for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.

Kapittel 16. Tilleggskrav til kabelbaner for offentlig personbefordring som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004

§ 16-1.Generelle krav

Kabelbaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Kabelbanens trasé skal være ryddet og tilgjengelig i tilfelle av behov for redning fra banen.
Baner med større kjørehastighet enn 5,0 m/s skal avgrenses med gjerde som er tilstrekkelig høyt for å gjøre traseen utilgjengelig for personer og dyr.
Hindringer i traseen skal utløse nødstopp.

§ 16-2.På- og avstigning

På- og avstigningsplasser med veier til og fra skal være sikret slik at på- og avstigning kan foregå sikkert og lettvint. Det skal være tydelig merking.
Ved på- og avstigningsplasser skal det utendørs finnes et nødvendig antall stoppinnretninger.

§ 16-3.Kjøretøy

Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut.
Anlegg med lukkede kjøretøy skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring skal nødstopp eller direktestopp utløses.
Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av faste gjenstander og stasjoner. Vindu skal være laget av splintsikkert materiale. Vindu nær førerplassen skal kunne åpnes.
Dørene skal være utstyrt med en lukkemekanisme slik at uforvarende åpning ikke er mulig.
Åpne kjøretøy skal minst kles til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved sittende befordring.
Ubetjente kjøretøy skal ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller de skal åpnes og lukkes manuelt utenfra.

§ 16-4.Bremser

Kabelbaner skal normalt være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. I tillegg skal det være mulig å bremse anlegget ved hjelp av hoveddrivverket. Bremsene må gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Ved kabelbaner med pendeldrift skal kjøretøy utstyres med skinnebrems som virker direkte på banens skinnegang eller på egen bremseskinne.
Skinnebremsen skal kunne utløses manuelt i anlegg med vognfører.
Utløsningsorganet skal være sikret mot utilsiktet aktivering.
Skinnebremsen skal utløses automatisk ved følgende tilfeller:
 • -
  ved brudd i trekktau,
 • -
  ved svikt i bremsens utløsersystem,
 • -
  ved 25 % hastighet over høyeste tillatte på kjøretøy.
Utløsning av skinnebremsen skal automatisk utløse nødstopp.
En utløst skinnebrems skal ikke kunne resultere i avsporing.

§ 16-5.Kjørerom

Banen skal ha minst ett kjørerom. Fra kjøreplassen i dette kjørerommet, dvs. fra kjørerens normale sittestilling, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et vist tidsrom etter at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp.
Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.

§ 16-6.Oppslag

I kjøretøy uten fører, skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.

Kapittel 17. Tilleggskrav til godstaubaner

§ 17-1.Konstruksjon og dimensjonering

Hvor forskriften her ikke gir detaljerte krav med hensyn til dimensjonering, materialer, arbeidsutførelse o.l., skal anerkjente normer og god praksis følges.
Godstaubaner skal være konstruert og dimensjonert til å tåle belastning fra tiltenkt lastekapasitet og den maksimale belastning fra vind, snø og is som må påregnes for den aktuelle plassering av godstaubanen.

§ 17-2.Bremser

Drivverket skal ha driftsbrems og sikkerhetsbrems som virker uavhengig av hverandre, med mindre taubanen er godkjent med en brems.
Stans av drivverket skal utløses automatisk når spenningen synker under den fastsatte grensen for banen eller forsvinner, eller ved overstrøm eller termisk overbelastning.
Ved betjening av sikkerhetsbremsen eller ved aktivering av nødstopp skal stans av drivverket utløses.

§ 17-3.Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

Ved søknad om driftstillatelse for godstaubaner skal følgende dokumentasjon følge med:
 1. a.
  Oversiktstegning som viser anleggets vertikaltrasé (profil) med tauføring, stasjoner og master. Det skal benyttes en målestokk ikke mindre enn 1:1000. På tegningen skal angis:
  1. 1.
   Høyde- og lengdekoordinater for topp av mastefundamenter, driv- og vendeskiver og opplagringspunkter for bære-, trekk- og balansetau,
  2. 2.
   Nyttelast.
 2. b.
  Beregning av bære-, trekk- og balansetau, hellnings- og brytningsvinkler, opplagertrykk i master, pilhøyder og motvektbevegelse. Spesifikasjon av bæretau, trekk- og balansetau med angivelse av: taufabrikat, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv bruddlast og masse pr. lengdeenhet. For bæretau som ikke er strammet med motvekt skal E-modul angis.
 3. c.
  Beregning av sikkerhet mot glidning av trekktauet på drivskiven.
 4. d.
  Stasjoner
  1. 1.
   Sammenstillingstegninger
  2. 2.
   Detaljtegninger av:
   • -
    Kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
   • -
    Driv-, vende- og ledeskiver
   • -
    Bremser
   • -
    Bærende stålkonstruksjoner
   • -
    Fundamentering
   • -
    Forankring av bæretau.
  3. 3.
   Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler. For roterende aksler skal det foreligge utmattingsberegninger.
 5. e.
  Strammeanordning
  1. 1.
   Sammenstillingstegning(er) med spesifikasjon av strammetau og tyngde av motvekt for bæretau og trekktau. Hvis det benyttes andre strammeanordninger enn motvekt (f.eks. hydraulisk stramming):
   • -
    Systembeskrivelse og konstruksjonstegninger med spesifikasjoner.
   Spesifikasjon av strammetau skal omfatte:
   • -
    Taufabrikant, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet i tråder og spesifisert minste effektive bruddlast.
  2. 2.
   Konstruksjonstegninger av opphengingsanordninger, bærende stålkonstruksjoner og tauskiver.
  3. 3.
   Styrkeberegninger.
 6. f.
  Master
  1. 1.
   Konstruksjonstegninger med detaljer av skivebatterier og bæretausko.
  2. 2.
   Fundamenttegninger.
  3. 3.
   Styrkeberegninger.
 7. g.
  Løpeverk, hengestell, vogn
  1. 1.
   Sammenstillingstegninger av løpeverk, hengestell og vogn med angivelse av hoveddimensjoner og vekter.
  2. 2.
   Konstruksjonstegninger av løpeverk, hengestell og vogn og forbindelse mellom trekktau og hengestell.
  3. 3.
   Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler.
  4. 4.
   Beregning av vindhastighet som gir ubelastet vogn et utsving på 12° på tvers av banen.
 8. h.
  Elektrisk utstyr
  Prinsipp- og koblingsskjema med spesifikasjoner for det elektriske utstyret.
 9. i.
  Hydraulisk utstyr
  Systemtegninger og spesifikasjoner av hydraulisk utstyr med styrkeberegning.
 10. j.
  Sikkerhetsstyringssystem
  På tegningene skal det angis materialkvaliteter og eventuell ikke-destruktiv prøving av materialet. For sveiste forbindelser skal angis sveisemetode og tilsettingsmaterialer, eventuell varmebehandling etter sveising og omfang av eventuell ikke-destruktiv prøving.

§ 17-4.Kontroll av ståltau

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold, kontroll og utskifting av bæretau, trekktau, balansetau og strammetau.
Ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen på et hvilket som helst sted på tauet overstiger verdiene i tabellen nedenfor.
Reduksjon
%
MålelengdeReduksjon
%
MålelengdeReduksjon
%
MålelengdeTillegg
Bæretau
 - lukket10180xD530xDTrådbrudd i profiltråder som ligger ved siden av hverandre skal ha en minsteavstand på 18xD.
 - partspiral20180xD1020xDPartspiraltau skal i en part ha maksimalt 35 % tverrsnittsreduk-sjon på grunn av trådbrudd over en lengde på 4xD.
spiraltau10Alle trådbrudd i yttertråder over hele taulengden skal medregnes.
Trekk- og balansetau25500xD1040xD66xDSom over.
Strammetau840xD46xDSom over.