Del III. Bestemmelser om tilgjengeliggjøring på markedet av og fri bevegelse for delsystemer og sikkerhetskomponenter til taubaner for persontransport. Krav til utforming, bygging og ibruktaking av nye taubaneanlegg

§ 4-1.

§ 4-1.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV. Maskiner (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/424 om taubaneanlegg og om opphevelse av direktiv 2000/9/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering.

§ 4-2.

§ 4-2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.

§ 5-1.(Opphevet)

§ 5-1.(Opphevet)

§ 5-2.(Opphevet)

§ 5-2.(Opphevet)

§ 5-3.(Opphevet)

§ 5-3.(Opphevet)

§ 5-4.(Opphevet)

§ 5-4.(Opphevet)

§ 5-5.(Opphevet)

§ 5-5.(Opphevet)

§ 6-1.(Opphevet)

§ 6-1.(Opphevet)

§ 6-2.(Opphevet)

§ 6-2.(Opphevet)

§ 6-3.(Opphevet)

§ 6-3.(Opphevet)

§ 6-4.(Opphevet)

§ 6-4.(Opphevet)

§ 6-5.(Opphevet)

§ 6-5.(Opphevet)

§ 7-1.(Opphevet)

§ 7-1.(Opphevet)

§ 7-2.(Opphevet)

§ 7-2.(Opphevet)

§ 8-1.(Opphevet)

§ 8-1.(Opphevet)

§ 9-1.(Opphevet)

§ 9-1.(Opphevet)

§ 9-2.(Opphevet)

§ 9-2.(Opphevet)

Kapittel 4.

§ 4-1.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV. Maskiner (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/424 om taubaneanlegg og om opphevelse av direktiv 2000/9/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering.

Kapittel 5. (Opphevet)

Kapittel 6. (Opphevet)

Kapittel 7. (Opphevet)

Kapittel 8. (Opphevet)

Kapittel 9. (Opphevet)