§ 3-7.Beredskap for svevebaner og kabelbaner

§ 3-7.Beredskap for svevebaner og kabelbaner

Dersom det på svevebaner eller kabelbaner inntreffer driftsstans av slik type at anlegget ikke kan kjøres, skal passasjerene kunne holdes underrettet og om nødvendig kunne evakueres på betryggende måte. Evakuering fra baner for offentlig personbefordring skal kunne skje uten aktiv medvirkning av passasjerene.
Redningsutstyr skal være tilgjengelig til enhver tid. Organisert redningstjeneste skal etableres slik at passasjerenes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare. Selv om passasjerenes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare, skal svevebaner evakueres innen maksimalt to timer for baner med stoler og maksimalt tre timer for baner med lukkede kabiner. Tiden regnes fra det tidspunkt taubanen stopper og til samtlige passasjerer er bragt i trygghet.