§ 3-2.Driftsleder

§ 3-2.Driftsleder

Taubanevirksomheten skal ha sertifisert driftsleder. Driftsleder må være minst 20 år. Statens jernbanetilsyn skal trekke tilbake driftstillatelsen dersom taubanevirksomheten ikke lenger har driftsleder.
Statens jernbanetilsyn fastsetter krav til opplæring, eksamen, erfaring og personlige egenskaper for å oppnå sertifisering. Tilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om sertifisert driftsleder.
Ved skifte av driftsleder plikter taubanevirksomheten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn om skiftet, navn på ny driftsleder og tidspunkt for iverksettelse av skiftet.
Kravet om at taubanevirksomheten skal ha sertifisert driftsleder gjelder ikke for godstaubaner.
Svevebaner skal ha sertifisert stedfortreder for driftsleder. Statens jernbanetilsyn kan beslutte at driftsleder ved andre taubaner skal ha sertifisert stedfortreder.
Driftsleder skal gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsleder plikter å stanse drift av taubane dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.
Statens jernbanetilsyn kan trekke tilbake sertifiseringen av driftsleder som ikke lengre oppfyller kravene.