Del II. Drift, driftskontroller og vedlikehold

§ 3-1.Generelle krav til driftspersonellet

§ 3-1.Generelle krav til driftspersonellet

Driftspersonellet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for de oppgaver som skal utføres. Personell som utfører arbeid som medfører kommunikasjon med brukere eller som må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.
Dersom ikke annet er uttrykkelig bestemt i denne forskriften må driftspersonell være minst 18 år.

§ 3-2.Driftsleder

§ 3-2.Driftsleder

Taubanevirksomheten skal ha sertifisert driftsleder. Driftsleder må være minst 20 år. Statens jernbanetilsyn skal trekke tilbake driftstillatelsen dersom taubanevirksomheten ikke lenger har driftsleder.
Statens jernbanetilsyn fastsetter krav til opplæring, eksamen, erfaring og personlige egenskaper for å oppnå sertifisering. Tilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om sertifisert driftsleder.
Ved skifte av driftsleder plikter taubanevirksomheten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn om skiftet, navn på ny driftsleder og tidspunkt for iverksettelse av skiftet.
Kravet om at taubanevirksomheten skal ha sertifisert driftsleder gjelder ikke for godstaubaner.
Svevebaner skal ha sertifisert stedfortreder for driftsleder. Statens jernbanetilsyn kan beslutte at driftsleder ved andre taubaner skal ha sertifisert stedfortreder.
Driftsleder skal gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsleder plikter å stanse drift av taubane dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.
Statens jernbanetilsyn kan trekke tilbake sertifiseringen av driftsleder som ikke lengre oppfyller kravene.

§ 3-3.Bemanningskrav for taubaner

§ 3-3.Bemanningskrav for taubaner

Alle taubaner skal ha kjører. Kabelbaner skal ha vognfører. I tillegg gjelder følgende:
 1. a.
  Skitau og skitrekk skal ha en kjører ved påstigningsplass, eller på avstigningsplass dersom dette er sikkerhetsmessig akseptabelt.
 2. b.
  Stolheiser og småkabinbaner skal ha vakt ved påstigningsplasser og avstigningsplasser. En av vaktene kan være kjører.
 3. c.
  Totausbaner skal ha kjører i en kabin og en vakt i den andre kabinen dersom den har passasjerer, med mindre banen er bygget med et annet bemanningskrav.
 4. d.
  Driftsleder eller stedfortredende driftsleder skal under drift være til stede ved svevebanen eller i umiddelbar nærhet av denne, for blant annet å kunne iverksette redningsaksjoner.
 5. e.
  Kabelbaner for offentlig persontransport skal ha vognfører i hvert togsett.

§ 3-4.Kjørers oppgaver

§ 3-4.Kjørers oppgaver

Kjører skal sørge for at taubanen kjøres på en sikker måte. Dersom farlige situasjoner oppstår skal kjører stanse taubanen eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
For taubaner som har kjører ved påstigningsplass, skal kjører oppholde seg på eller ved påstigningsplassen og overvåke driften.
For taubaner som har kjører ved avstigningsplass, skal kjører oppholde seg på eller ved avstigningsplassen og overvåke driften.

§ 3-5.Vaktens oppgaver

§ 3-5.Vaktens oppgaver

Vakten ved påstigningsplasser og avstigningsplasser skal ha konstant oppsyn med at på- og avstigning foregår sikkert og riktig. Vakten skal påse at eventuelle sikkerhetsbøyler lukkes og åpnes i rett tid, ved behov yte hjelp til passasjerene, og om nødvendig stanse taubanen.
Vakten skal påse at barn under 140 cm ikke kjører stolheis uten å være i følge med voksne i samme stol, med mindre det er gjort spesielle tiltak for å hindre at barna kan falle ut av stolen.

§ 3-6.Krav til informasjon og kommunikasjon

§ 3-6.Krav til informasjon og kommunikasjon

Driftspersonellet skal på en enkel måte kunne kommunisere med hverandre, og tilkalle nødvendig assistanse ved uhell eller ulykker.
For svevebaner for persontransport skal det være mulig å gi samtidig informasjon til alle passasjerene i alle situasjoner.

§ 3-7.Beredskap for svevebaner og kabelbaner

§ 3-7.Beredskap for svevebaner og kabelbaner

Dersom det på svevebaner eller kabelbaner inntreffer driftsstans av slik type at anlegget ikke kan kjøres, skal passasjerene kunne holdes underrettet og om nødvendig kunne evakueres på betryggende måte. Evakuering fra baner for offentlig personbefordring skal kunne skje uten aktiv medvirkning av passasjerene.
Redningsutstyr skal være tilgjengelig til enhver tid. Organisert redningstjeneste skal etableres slik at passasjerenes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare. Selv om passasjerenes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare, skal svevebaner evakueres innen maksimalt to timer for baner med stoler og maksimalt tre timer for baner med lukkede kabiner. Tiden regnes fra det tidspunkt taubanen stopper og til samtlige passasjerer er bragt i trygghet.

§ 3-8.Redningsøvelser for svevebaner og kabelbaner

§ 3-8.Redningsøvelser for svevebaner og kabelbaner

For svevebaner og kabelbaner skal det gjennomføres jevnlige redningsøvelser.
Som et minimum skal det gjennomføres en større redningsøvelse med anleggets eget personell ved begynnelsen av hver sesong. Ved denne øvelsen skal alle parter som inngår i redningsplanen delta, og det skal blant annet øves på å evakuere passasjerer.
I etterkant av redningsøvelsene skal øvelsen evalueres, og behovet for å iverksette tiltak skal vurderes. Evalueringen med tiltaksvurdering skal dokumenteres.

§ 3-9.Brannslukningsutstyr

§ 3-9.Brannslukningsutstyr

Det skal finnes nødvendig brannslukningsutstyr tilgjengelig der det er behov for slikt utstyr, for eksempel i kjørerom, vaktrom, maskinrom og stasjoner. Type, antall og størrelsen av brannslukningsutstyret skal fastsettes på bakgrunn av en vurdering av behovet.

§ 3-10.Førstehjelpsutstyr

§ 3-10.Førstehjelpsutstyr

Ved taubaneanlegget skal det finnes nødvendig førstehjelpsutstyr.

§ 3-11.Driftskontroll

§ 3-11.Driftskontroll

Før taubanen åpnes, skal det føres nødvendig kontroll med at anlegget er i driftssikker stand og at alle sentrale sikkerhetsfunksjoner virker som de skal. Driftsleder plikter samtidig å påse at tilstrekkelig redningspersonell er tilgjengelig.
Ved taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser eller annen uforutsett driftsstans, skal innretningen gjennomgås for å klarlegge at den er sikker i drift, før den tas i bruk på nytt.
Det skal føres løpende kontroll av taubanen under drift.
Før kjøringen avsluttes skal kjøreren forvisse seg om at taubanen er tom for personer.
Anlegget skal være avlåst når det ikke er i drift.
Kontroll skal utføres av kvalifisert personell. Gjennomført kontroll skal dokumenteres.

§ 3-12.Magnetinduktiv prøving

§ 3-12.Magnetinduktiv prøving

Ståltau skal periodisk prøves magnetinduktivt eller med annen anerkjent metode.
Den som skal gjennomføre magnetinduktiv prøving av ståltau må enten ha akkreditering som omfatter magnetinduktiv prøving i henhold til anerkjent europeisk standard, eller godkjenning fra en nasjonal europeisk taubanemyndighet til å utføre magnetinduktiv prøving av ståltau gitt på bakgrunn av en nasjonal godkjenningsprosess.
Som dokumentasjon på akkreditering aksepteres akkrediteringsbevis fra Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA).
Som dokumentasjon på godkjenning fra en europeisk nasjonal taubanemyndighet aksepteres godkjenningsdokument utstedt av den nasjonale myndigheten sammen med et akseptdokument fra Statens jernbanetilsyn.
Kopi av dokumentasjonen i tredje og fjerde ledd skal vedlegges rapporten for den magnetinduktive prøvingen.
Taubanevirksomheten skal uten opphold sende kopi av rapport etter gjennomført magnetinduktiv prøving av ståltauet til Statens jernbanetilsyn. På bakgrunn av rapporten skal det utarbeides en tiltaksplan. Denne skal sendes Statens jernbanetilsyn sammen med rapporten.
For prøving av ståltau som benyttes til godstaubaner vises til kapittel 17 i denne forskriften.

§ 3-13.Vedlikehold

§ 3-13.Vedlikehold

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold av taubanen. Vedlikeholdsarbeidet skal utføres av kvalifisert personell.
Vedlikeholdet av anlegget skal være lagt opp slik at det forebygger uhell og unormal slitasje. Ved kjøring av taubanen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll hvor sikkerheten ved taubanen kan være redusert, skal det ikke transporteres passasjerer eller gods.
Rutinene skal beskrive forsvarlig periodisk kontroll, herunder kontroll av tau. Der det foreligger beskrivelse av vedlikehold og intervaller for vedlikeholdet fra leverandøren av anlegget, skal leverandørens beskrivelse følges.
I tillegg skal taubanevirksomheten vurdere behov for ytterligere vedlikehold eller kortere intervaller enn leverandøren har anbefalt.
Det skal fortløpende dokumenteres hvilket vedlikehold som utføres.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at spesielle inspeksjoner som utføres etter denne forskriften skal, når det gjelder stolheiser, totausbaner og kabelbaner, gjennomføres av et uavhengig inspeksjonsorgan.

§ 3-14.Skilting

§ 3-14.Skilting

Ved på- og avstigningsplasser samt langs traseer skal det være tydelige skilt med kortfattede instruksjoner og/eller illustrasjoner om hvordan passasjerene skal forholde seg.
Nødstoppbrytere skal være tydelig skiltet.

Kapittel 3. Krav til drift, driftskontroller og vedlikehold av taubaner

§ 3-1.Generelle krav til driftspersonellet

Driftspersonellet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for de oppgaver som skal utføres. Personell som utfører arbeid som medfører kommunikasjon med brukere eller som må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.
Dersom ikke annet er uttrykkelig bestemt i denne forskriften må driftspersonell være minst 18 år.

§ 3-2.Driftsleder

Taubanevirksomheten skal ha sertifisert driftsleder. Driftsleder må være minst 20 år. Statens jernbanetilsyn skal trekke tilbake driftstillatelsen dersom taubanevirksomheten ikke lenger har driftsleder.
Statens jernbanetilsyn fastsetter krav til opplæring, eksamen, erfaring og personlige egenskaper for å oppnå sertifisering. Tilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om sertifisert driftsleder.
Ved skifte av driftsleder plikter taubanevirksomheten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn om skiftet, navn på ny driftsleder og tidspunkt for iverksettelse av skiftet.
Kravet om at taubanevirksomheten skal ha sertifisert driftsleder gjelder ikke for godstaubaner.
Svevebaner skal ha sertifisert stedfortreder for driftsleder. Statens jernbanetilsyn kan beslutte at driftsleder ved andre taubaner skal ha sertifisert stedfortreder.
Driftsleder skal gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsleder plikter å stanse drift av taubane dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.
Statens jernbanetilsyn kan trekke tilbake sertifiseringen av driftsleder som ikke lengre oppfyller kravene.

§ 3-3.Bemanningskrav for taubaner

Alle taubaner skal ha kjører. Kabelbaner skal ha vognfører. I tillegg gjelder følgende:
 1. a.
  Skitau og skitrekk skal ha en kjører ved påstigningsplass, eller på avstigningsplass dersom dette er sikkerhetsmessig akseptabelt.
 2. b.
  Stolheiser og småkabinbaner skal ha vakt ved påstigningsplasser og avstigningsplasser. En av vaktene kan være kjører.
 3. c.
  Totausbaner skal ha kjører i en kabin og en vakt i den andre kabinen dersom den har passasjerer, med mindre banen er bygget med et annet bemanningskrav.
 4. d.
  Driftsleder eller stedfortredende driftsleder skal under drift være til stede ved svevebanen eller i umiddelbar nærhet av denne, for blant annet å kunne iverksette redningsaksjoner.
 5. e.
  Kabelbaner for offentlig persontransport skal ha vognfører i hvert togsett.

§ 3-4.Kjørers oppgaver

Kjører skal sørge for at taubanen kjøres på en sikker måte. Dersom farlige situasjoner oppstår skal kjører stanse taubanen eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
For taubaner som har kjører ved påstigningsplass, skal kjører oppholde seg på eller ved påstigningsplassen og overvåke driften.
For taubaner som har kjører ved avstigningsplass, skal kjører oppholde seg på eller ved avstigningsplassen og overvåke driften.

§ 3-5.Vaktens oppgaver

Vakten ved påstigningsplasser og avstigningsplasser skal ha konstant oppsyn med at på- og avstigning foregår sikkert og riktig. Vakten skal påse at eventuelle sikkerhetsbøyler lukkes og åpnes i rett tid, ved behov yte hjelp til passasjerene, og om nødvendig stanse taubanen.
Vakten skal påse at barn under 140 cm ikke kjører stolheis uten å være i følge med voksne i samme stol, med mindre det er gjort spesielle tiltak for å hindre at barna kan falle ut av stolen.

§ 3-6.Krav til informasjon og kommunikasjon

Driftspersonellet skal på en enkel måte kunne kommunisere med hverandre, og tilkalle nødvendig assistanse ved uhell eller ulykker.
For svevebaner for persontransport skal det være mulig å gi samtidig informasjon til alle passasjerene i alle situasjoner.

§ 3-7.Beredskap for svevebaner og kabelbaner

Dersom det på svevebaner eller kabelbaner inntreffer driftsstans av slik type at anlegget ikke kan kjøres, skal passasjerene kunne holdes underrettet og om nødvendig kunne evakueres på betryggende måte. Evakuering fra baner for offentlig personbefordring skal kunne skje uten aktiv medvirkning av passasjerene.
Redningsutstyr skal være tilgjengelig til enhver tid. Organisert redningstjeneste skal etableres slik at passasjerenes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare. Selv om passasjerenes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare, skal svevebaner evakueres innen maksimalt to timer for baner med stoler og maksimalt tre timer for baner med lukkede kabiner. Tiden regnes fra det tidspunkt taubanen stopper og til samtlige passasjerer er bragt i trygghet.

§ 3-8.Redningsøvelser for svevebaner og kabelbaner

For svevebaner og kabelbaner skal det gjennomføres jevnlige redningsøvelser.
Som et minimum skal det gjennomføres en større redningsøvelse med anleggets eget personell ved begynnelsen av hver sesong. Ved denne øvelsen skal alle parter som inngår i redningsplanen delta, og det skal blant annet øves på å evakuere passasjerer.
I etterkant av redningsøvelsene skal øvelsen evalueres, og behovet for å iverksette tiltak skal vurderes. Evalueringen med tiltaksvurdering skal dokumenteres.

§ 3-9.Brannslukningsutstyr

Det skal finnes nødvendig brannslukningsutstyr tilgjengelig der det er behov for slikt utstyr, for eksempel i kjørerom, vaktrom, maskinrom og stasjoner. Type, antall og størrelsen av brannslukningsutstyret skal fastsettes på bakgrunn av en vurdering av behovet.

§ 3-10.Førstehjelpsutstyr

Ved taubaneanlegget skal det finnes nødvendig førstehjelpsutstyr.

§ 3-11.Driftskontroll

Før taubanen åpnes, skal det føres nødvendig kontroll med at anlegget er i driftssikker stand og at alle sentrale sikkerhetsfunksjoner virker som de skal. Driftsleder plikter samtidig å påse at tilstrekkelig redningspersonell er tilgjengelig.
Ved taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser eller annen uforutsett driftsstans, skal innretningen gjennomgås for å klarlegge at den er sikker i drift, før den tas i bruk på nytt.
Det skal føres løpende kontroll av taubanen under drift.
Før kjøringen avsluttes skal kjøreren forvisse seg om at taubanen er tom for personer.
Anlegget skal være avlåst når det ikke er i drift.
Kontroll skal utføres av kvalifisert personell. Gjennomført kontroll skal dokumenteres.

§ 3-12.Magnetinduktiv prøving

Ståltau skal periodisk prøves magnetinduktivt eller med annen anerkjent metode.
Den som skal gjennomføre magnetinduktiv prøving av ståltau må enten ha akkreditering som omfatter magnetinduktiv prøving i henhold til anerkjent europeisk standard, eller godkjenning fra en nasjonal europeisk taubanemyndighet til å utføre magnetinduktiv prøving av ståltau gitt på bakgrunn av en nasjonal godkjenningsprosess.
Som dokumentasjon på akkreditering aksepteres akkrediteringsbevis fra Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA).
Som dokumentasjon på godkjenning fra en europeisk nasjonal taubanemyndighet aksepteres godkjenningsdokument utstedt av den nasjonale myndigheten sammen med et akseptdokument fra Statens jernbanetilsyn.
Kopi av dokumentasjonen i tredje og fjerde ledd skal vedlegges rapporten for den magnetinduktive prøvingen.
Taubanevirksomheten skal uten opphold sende kopi av rapport etter gjennomført magnetinduktiv prøving av ståltauet til Statens jernbanetilsyn. På bakgrunn av rapporten skal det utarbeides en tiltaksplan. Denne skal sendes Statens jernbanetilsyn sammen med rapporten.
For prøving av ståltau som benyttes til godstaubaner vises til kapittel 17 i denne forskriften.

§ 3-13.Vedlikehold

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold av taubanen. Vedlikeholdsarbeidet skal utføres av kvalifisert personell.
Vedlikeholdet av anlegget skal være lagt opp slik at det forebygger uhell og unormal slitasje. Ved kjøring av taubanen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll hvor sikkerheten ved taubanen kan være redusert, skal det ikke transporteres passasjerer eller gods.
Rutinene skal beskrive forsvarlig periodisk kontroll, herunder kontroll av tau. Der det foreligger beskrivelse av vedlikehold og intervaller for vedlikeholdet fra leverandøren av anlegget, skal leverandørens beskrivelse følges.
I tillegg skal taubanevirksomheten vurdere behov for ytterligere vedlikehold eller kortere intervaller enn leverandøren har anbefalt.
Det skal fortløpende dokumenteres hvilket vedlikehold som utføres.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at spesielle inspeksjoner som utføres etter denne forskriften skal, når det gjelder stolheiser, totausbaner og kabelbaner, gjennomføres av et uavhengig inspeksjonsorgan.

§ 3-14.Skilting

Ved på- og avstigningsplasser samt langs traseer skal det være tydelige skilt med kortfattede instruksjoner og/eller illustrasjoner om hvordan passasjerene skal forholde seg.
Nødstoppbrytere skal være tydelig skiltet.