§ 2-6.Varslingsplikt om taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse

§ 2-6.Varslingsplikt om taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse

Ved taubaneulykke med ikke ubetydelig personskade skal taubanevirksomheten straks varsle politiet. Varsling til politiet skal skje muntlig.
Ved taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse skal taubanevirksomheten varsle Statens jernbanetilsyn, og ved behov andre relevante myndigheter.